Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - nowe zasady

Dorota Leń | Środa 24.07.2013 aktualizacja: 24.07.2013, 10:16
Od 23 lipca 2013 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 6 ust. 3 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, we wniosku o zwrot dokonano zmiany informacji o załącznikach. Do wniosku o zwrot producent rolny dołącza faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Od 2013 r. do wniosku składanego w pierwszym terminie producenci rolni załączają faktury VAT za okres od 1 sierpnia do końca stycznia roku następnego tj. okres sześciu miesięcy.

Nowy wzór został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789).

(wniosek o zwrot podatku akcyzowego)

 

Nowelizacja wprowadza przepis, który umożliwia zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w przypadku zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej wymienionych w ustawie. Dodatkowo zwrotem podatku akcyzowego wykorzystywanego w produkcji rolnej zostaje objęte biopaliw oznaczone kodem CN 3824 90 91.

 

W związku ze zmianami, zwrot podatku nie będzie przysługiwał producentowi rolnemu:

1) będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

2) będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

3) bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

Wnioski (za drugie półrocze) przyjmowane są w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. wraz z fakturami VAT (albo ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

 

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosi: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Więcej informacji można uzyskać w Referacie podatkowym Urzędu Miasta i Gminy Prusice pokój nr 5 lub telefonicznie (71) 312 62 24 wew.71 lub 72.

|