Zawiadomienia o sesji Rady Miasta i Gminy w Prusicach

Dorota Leń | Sobota 06.10.2012 aktualizacja: 14.04.2015, 14:39

 

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbędzie się dnia 15 kwietnia 2015 r. – godz.10,00 – sala Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego w Prusicach ul. Jana Pawła II 7 (GOKiS), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Informacje Przew. Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady oraz podjętych przez Radę wniosków.

 5. Bezpieczeństwo na terenie Miasta i Gminy w Prusicach – działalność Straży Miejskiej i Posterunku Policji w Prusicach.

 6. Fundusz sołecki – informacja o realizacji wydatków w roku 2014.

 7. Informacja o realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

 2. pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego dla 5 miejscowości Gminy Prusice: Pietrowice Małe, Ligotka, Krościna Mała, Dębnica, Prusice”

 3. zmiany uchwały Nr XXII/133/11 Rady M. i Gm. Prusice z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Prusice.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

 3. Wolne wnioski i informacje.

 4. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Prusice

Zbigniew Ziomek

 


|