ZAPROJEKTUJ MASKOTKĘ STRAŻY MIEJSKIEJ!

Dorota Leń | Niedziela 26.05.2013 aktualizacja: 26.05.2013, 14:27
Zapraszamy dzieci z Gminy Prusice do udziału w konkursie na zaprojektowanie Maskotki Straży Miejskiej w Prusicach.

Regulamin konkursu na stworzenie maskotki Straży Miejskiej w Prusicach

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Straż Miejska w Prusicach. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu maskotki wraz z jej nazwą dla Straży Miejskiej w Prusicach. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

2. CEL KONKURSU

Zwycięski projekt ma się stać wizytówką Straży Miejskiej w Prusicach i odwoływać się do jego tematyki. Będzie wykorzystywany między innymi jako wizerunek Straży Miejskiej w Prusicach przy różnego rodzaju działaniach profilaktycznych, festynach, spotkaniach z najmłodszymi, dziećmi i młodzieżą.

3. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs jest konkursem otwartym, skierowanym do dzieci ze szkół podstawowych Gminy Prusice. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie i samodzielnie /nie dopuszcza się prac zbiorowych/.

4. WYGLĄD PRACY I WYMAGANIA TECHNICZNE

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną .

5. NAGRODY

Organizator przyzna nagrody /rzeczowe/ za I, II i III miejsce.

6. HARMONOGRAM KONKURSU

Składanie prac do 1 czerwca 2013r.

7. DOSTARCZENIE  PRAC

- Siedziba Straży Miejskiej w Prusicach, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice, pok. 6.

- Stoisko Straży Miejskiej na festynie z okazji Dnia Dziecka.

- Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

- Prace przechodzą na własność, organizatora i nie będą odsyłane.

8. PRAWA AUTORSKIE

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w działaniach niezbędnych dla prawidłowego przebiegu konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r., z późn. zm.).

Z chwilą przystąpienia do konkursu uczestnik przenosi majątkowe prawa do projektu na rzecz organizatora konkursu.

9. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, którą powołuje Organizator. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisje. Konkurs jest jednoetapowy.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród podczas trwania festynu z okazji Dnia Dziecka. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

- REGULAMIN KONKURSU

|