ZAPRASZAMY NGO DO KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Dorota Leń | Wtorek 21.05.2013 aktualizacja: 21.05.2013, 19:07
Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017”.

Termin konsultacji: od 23 maja br. do 30 czerwca br. 

Formą konsultacji będzie:
1) przyjmowanie pisemnych opinii składanych:
a) osobiście w godzinach 8-16 w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, pok. 208;
b) drogą pocztową na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, na wzorze formularza zgłaszania opinii (zamieszczonym jako załącznik);
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.lyp@umwd.pl na wzorze zgłaszania opinii (zamieszczonym jako załącznik);
2) zorganizowanie spotkań na których omówione zostaną główne założenia Programu.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Projekt programu oraz formularz zgłaszania opinii przesyłamy w załączeniu. Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej UMWD w zakładce „Społeczeństwo obywatelskie”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Aktualności i ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń.

ZAŁĄCZNIKI:

- PROKEKT PROGRAMU WSPÓŁRACY

- FORMULARZ OPINII

- UCHWAŁA

|