Wykaz o zbyciu przez Gminę Prusice w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej

Dorota Leń | Wtorek 11.02.2014 aktualizacja: 11.02.2014, 22:30

 GN.6840.20.2013                                                                             

Zgodnie z Uchwałą  Nr LXIII/416/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, na podstawie art.25 ust.1 i art.35 ust.1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie przeznaczenia do odpłatnego zbycia przez Gminę Prusice w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, podaje się do publicznej wiadomości wykaz o zbyciu przez Gminę Prusice w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej.  

Obręb : Skokowa

Oznaczenie nieruchomości               Sąd Rejonowy – IV Wydział Ksiąg Wieczystych w

wg księgi wieczystej oraz                  Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr  –   KW

katastru nieruchomości                      WR1W/00025756/5

Działka nr 51/30 AM-1 o powierzchni 0,0127 ha, położona w obrębie Skokowa

___________________________________________________________________________                                                 

powierzchnia nieruchomości              0,0127 ha

 

opis nieruchomości: Działka niezabudowana, nieogrodzona, kształt nieregularny, teren równy w stosunku do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Uzbrojenie – sieć wodociągowa, energetyczna. Sąsiedztwo – zabudowa mieszkaniowa, luźna, grunty rolne. Działka jest przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej nr 51/6, której współwłaścicielem są osoby fizyczne. 

 

przeznaczenie nieruchomości             Zgodnie z Wypisem Nr 142/2013 z dnia 9.12.2013 r. z

                                                     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa, działka nr 51/30 oznaczona jest symbolem: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

___________________________________________________________________________

cena nieruchomości 4 420,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia  złotych) + obowiązujący podatek VAT.

___________________________________________________________________________

koszty przygotowania                                   385,53 zł

nieruchomości do sprzedaży              (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 53/100)           

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje, że zgodnie z art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) pierwszeństwo w ich nabyciu z zastrzeżeniem art.216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1/przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35 ust.1 ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r.albo jego spadkobiercą ,jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni ,licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu proszone są o złożenie pisemnego zawiadomienia do tut. Urzędu w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości

 

Prusice dnia 11.02.2014 r.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach na okres trzech tygodni tj. od dnia 11.02.2014 r. do dnia 04.03.2014 r., u sołtysa miejscowości Skokowa,  w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej. 

Wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………………………

|