Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia

Dorota Leń | Wtorek 11.02.2014 aktualizacja: 11.02.2014, 22:22

GN.6840.6.2014                                                                           Załącznik do      zarządzenia Nr 20/2014

BMiG Prusice z dnia 10.02.2014 r.       

Zgodnie z Uchwałą  Nr LXIII/415/13 Rady Miasta i Gminy Prusice  z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, na podstawie art.28 ust.1 i art.35 ust.1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zmianami), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia.

1.   Obręb: Raszowice 

2. Oznaczenie nieruchomości  wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomości      

Sąd Rejonowy w Trzebnicy – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW – WR1W/00016719/8

Działka gruntu nr 142/4 AM-1 o pow. 0,1018  ha, położona w obrębie Raszowice.         

___________________________________________________________________________                          

3. Powierzchnia nieruchomości – 0,1018 ha.

4. Opis nieruchomości 

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, niezagospodarowana. Teren podwyższony w stosunku do drogi. Kształt regularny zbliżony do prostokąta, średnio korzystny. Sąsiedztwo – zabudowa jednorodzinna luźna, pola uprawne. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną o nawierzchni gruntowej. Lokalizacja; obrzeża wsi. 

___________________________________________________________________________    

5. Przeznaczenie nieruchomości    

Dla rozpatrywanego  ternu działki nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prusice – etap II, przyjęta uchwałą nr XXI/119/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 15.11.2011 r. w obrębie w/w działki przewiduje: strefa uzupełnienia i kontynuacji zabudowy oznaczonej symbolem RS.5.MU. Działka położona jest w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

_____________________________ ______________________________________________

6. Cena nieruchomości                               

 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) + obowiązujący podatek VAT.

7. Nieruchomość przeznaczony do sprzedaży na własność

8. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                          

385,53 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 53/100)           

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje ,że zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) pierwszeństwo w ich nabyciu z zastrzeżeniem art. 216 lit. a przysługuje osobie  ,która spełnia jeden z następujących warunków :

1/przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów ,jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35 ust.1 ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r.albo jego spadkobiercą ,jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni ,licząc od dnia wywieszenia wykazu

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu proszone są o złożenie pisemnego zawiadomienia do tut. Urzędu w terminie 6 tyg. od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości .

Prusice dnia 11.02.2014 r.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach na okres trzech tygodni tj. od dnia 11.02.2014 r. do  dnia 04.03.2014 r., u sołtysa miejscowości Raszowice, w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej. 

Wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………………………

|