Wykaz na sprzedaż

Dorota Leń | Wtorek 11.02.2014 aktualizacja: 11.02.2014, 22:17

Załącznik do Zarządzenia nr 243/2013 r.

Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 17 grudnia 2013 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/414/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych oraz działając na podstawie art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

podaje do publicznej wiadomości WYKAZ  Nr GN.6840.5.2014 nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Prusice  przeznaczonych do zbycia

 

Lp.

Położenie działki

Numer działki Numer KW

Pow. działki ha

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

Forma sprzedaży

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice

  1.  

Prusice

704/3AM-1

KW WR1W/00044197/7

0,0509

Nieruchomość niezabudowana. Kształt nieregularny zbliżony do wydłużonego wielokąta, mało korzystny. Sąsiedztwo zabudowa jednorodzinna luźna, tereny niezabudowane. Media – dostęp do w.e.k.

27 725,00 zł + podatek VAT 23 %

 

Na własność w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli działek nr 436/1 i 441/43 

Zgodnie z wypisem Nr 136/2013 z dnia 07.11.2013 r. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Prusicach w rejonie ul. Północnej zatwierdzonego Uchwałą nr XLI/249/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 19.10.2012 (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.12.2012 r. Poz. 5150) działki nr 704/3, 704/4, 704/5 w obrębie miasta Prusice leżą  na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 2 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN i 2MN. 

  1.  

Prusice

704/4 AM-1 KW

WR1W/00044197/7

0,0278

Nieruchomość niezabudowana. Kształt nieregularny zbliżony do wydłużonego wielokąta, mało korzystny. Sąsiedztwo zabudowa jednorodzinna luźna, tereny niezabudowane. Media – dostęp do w.e.k. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

15 290,00 zł + podatek VAT 23 %

Na własność w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli działek nr 436/1 i 441/22 

  1.  

Prusice

704/5 AM-1 KW

WR1W/00044197/7

0,0310

17 050,00 zł + podatek VAT 23 %

Na własność w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli działek nr 436/1 i 441/21 

  1.  

Prusice

704/7

KW

WR1W/00044197/7

0,0925

50 875,00 zł + podatek VAT 23 %

Na własność w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli działek nr 436/1 i 441/7 

Zgodnie z wypisem Nr 136/2013 z dnia 07.11.2013 r. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Prusicach w rejonie ul. Północnej zatwierdzonego Uchwałą nr XLI/249/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 19.10.2012 (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.12.2012 r. Poz. 5150) działka nr 704/7 w obrębie miasta Prusice leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 1 MN – tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN i 2 MN.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje ,że zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) pierwszeństwo w ich nabyciu z zastrzeżeniem art. 216 lit. a przysługuje osobie , która spełnia jeden z następujących warunków:

1/przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1 ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r.albo jego spadkobiercą ,jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu proszone są o złożenie pisemnego zawiadomienia do tut. Urzędu w terminie 6 tyg. od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości .

Prusice dnia 04.02.2014 r.

 

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach na okres trzech tygodni tj. od dnia 04.02.2014 r. do  dnia  25.02.2014 r., u sołtysa miejscowości Prusice, w prasie regionalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej. 

Wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………………………

|