Wykaz na sprzedaż

Dorota Leń | Wtorek 12.11.2013 aktualizacja: 12.11.2013, 11:52

 

Załącznik do Zarządzenia nr 116/2012 r.

                                                                                                                      Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr X/57/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych oraz działając na podstawie art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ  Nr GN.6840.         .2013

nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Prusice  przeznaczonych do zbycia

Lp.

Położenie działki

Nr działki

Pow. działki

Opis nieruchomości

Cena

wywoławcza

Forma sprzedaży

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Prusice

Koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży

1.

Wszemirów

417/27

KW WR1W/00016735/6

0,2417 ha

Działki zlokalizowane są  w odległości ok. 3 km od centrum Prusic. W okolicy znajdują się: zabudowania firmy produkcyjnej Kaczmarek(elementy z betonu i żelbetonu), zabudowania firmy produkcyjnej Panda (elementy pokrycia dachów: płyty celulozowo-cementowe), użytki rolne i las oraz droga krajowa nr 5 Wrocław – Poznań. W odległości około 80 m od działek przebiega wodociąg, prąd. W 2012 r. działki zostały dozbrojone w kanalizację. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 179, poz. 1267), działki zawarte w niniejszym wykazie zostały włączone do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.   

89 888,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) + podatek VAT

Na własność

Zgodnie z wypisem  Nr 40/2011 z dnia 01.06.2011 r. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ternu położonego we wsi Wszemirów na obszarze Gminy Prusice zatwierdzonego Uchwałą nr X/68/01 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 11. 04.2007 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 111, poz. 1475 z dnia 11 maja 2007 r.), działki zawarta w niniejszym wykazie w obrębie wsi Wszemirów leżą na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 3P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług komercyjnych

 

861,13 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 13/100)

2.

Wszemirów

417/29

KW WR1W/00016735/6

0,6477 ha

240 880,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych)+ podatek VAT

Na własność

861,13 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 13/100)

3.

Wszemirów

417/30

KW WR1W/00016735/6

0,65 ha

241 735,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych) + podatek VAT

Na własność

861,13 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 13/100)

4.

Wszemirów

417/31

KW WR1W/00016735/6

0,65 ha

241 735,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych) + podatek VAT

Na własność

861,13 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 13/100)

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje ,że zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) pierwszeństwo w ich nabyciu z zastrzeżeniem art. 216 lit. a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1/przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów ,jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1 ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r.albo jego spadkobiercą ,jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art.35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni ,licząc od dnia wywieszenia wykazu

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu proszone są o złożenie pisemnego zawiadomienia do tut. Urzędu w terminie 6 tyg. od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Prusice dnia 12.11.2013 r.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach na okres trzech tygodni tj. od dnia 12.12.2013 r. do  dnia  03.12.2013 r., u sołtysa miejscowości Wszemirów, w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej. 

Wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………………………

|