WYKAZ

Dorota Leń | Wtorek 14.01.2014 aktualizacja: 14.01.2014, 10:38

GN.6840.4.2014                                                Załącznik do zarządzenia Nr 8/2014  BMiG Prusice z dnia 10.01.2014 r.       

Zgodnie z Uchwałą  Nr LXII/402/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, na podstawie art.28 ust.1 i art.35 ust.1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zmianami), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia.

1.   Obręb: Prusice 

2. Oznaczenie nieruchomości  wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomości                 

Sąd Rejonowy w Trzebnicy – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW – WR1W/00038092/6

Działka gruntu nr 210 AM-1 o pow. 0,8953  ha, położona w obrębie Prusice.                  

___________________________________________________________________________                             

3. Powierzchnia nieruchomości – 0,8953 ha w klasach: ŁIV- 0,8280 ha, LzŁIV- 0,0673 ha.

4. Opis nieruchomości 

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, częściowo porośnięta drzewostanem –samosiejki, zagospodarowana jako łąka. Kształt nieregularny zbliżony do nieforemnego trójkąta, średnio korzystny. Teren podmokły. Sąsiedztwo – łąki, pola uprawne, rzeka Poręba. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej; ok. 3 km od centrum Prusic.

___________________________________________________________________________    

5. Przeznaczenie nieruchomości    

Dla rozpatrywanego  ternu działki nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prusice – etap II, przyjęta uchwałą nr XXI/119/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 15.11.2011 r. w obrębie w/w działki przewiduje: strefa oznaczona symbolem P.1.RZ – rolnicza o przewadze użytków zielonych i wód, działka częściowo zagrożona jest zalewem powodziowym, o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na sto lat (1%).   

_____________________________ ______________________________________________

6. Cena nieruchomości                               

 13 624,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote).

7. Nieruchomość przeznaczony do sprzedaży na własność

8. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                          

385,53 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 53/100)           

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje ,że zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) pierwszeństwo w ich nabyciu z zastrzeżeniem art. 216 lit. a przysługuje osobie  ,która spełnia jeden z następujących warunków :

1/przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów ,jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35 ust.1 ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r.albo jego spadkobiercą ,jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni ,licząc od dnia wywieszenia wykazu

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu proszone są o złożenie pisemnego zawiadomienia do tut. Urzędu w terminie 6 tyg. od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości .

 

 

Prusice dnia 14.01.2014 r.

 

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach na okres trzech tygodni tj. od dnia 14.01.2014 r. do  dnia  04.02.2014 r., u sołtysa miejscowości Prusice, w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej. 

Wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………………………

 

 

|