Wieloletni Program Współpracy Miasta i Gminy Prusice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2014-2017

Maria Zientarska | Wtorek 12.11.2013 aktualizacja: 20.11.2013, 10:28

Załącznik do uchwały Nr LXIII/417/13

Rady Miasta i Gminy Prusice

Z dnia 14.11.2013 r.

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY PRUSICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA

W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

NA LATA 2014– 2017

 

ROZDZIAŁ I PREAMBUŁA

 

Budowa społeczeństwa demokratycznego, opartego na poszanowaniu wolności,

sprawiedliwości, współdziałaniu, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot, wymaga działań na rzecz tych obywateli.

Świadomi tego tworzymy wieloletni program współpracy Gminy Prusice z organizacjami pozarządowymi, który buduje przyjazną przestrzeń dla rozwoju aktywnej społeczności lokalnej.

Wszystkich, którzy dla dobra wspólnego będą ten program wdrażali wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przywołanych w nim zasad i standardów.

 

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Ilekroć w tekście niniejszego programu jest mowa o:

1) programie – należy przez to rozumieć „Wieloletni program współpracy Miasta i Gminy Prusice” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 – 2017”;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

3) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy tj:

a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach

publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) spółdzielnie socjalne,

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

4) organach gminy – należy przez to rozumieć Radę Miasta i Gminy Prusice wraz z komisjami i Burmistrza Miasta i Gminy Prusice;

5) Radzie Miasta i Gminy – należy przez to rozumieć Radę Miasta i Gminy Prusice;

6) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Prusice;

7) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Prusice;

8) grupie nieformalnej – należy przez to rozumieć organizację dobrowolną, spontaniczną,

tworzoną na bazie więzów nieformalnych;

9) wspólnocie mieszkaniowej spełniającej ustawowe kryteria organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć wspólnotę mieszkaniową powstałą na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i spełniającą wszystkie warunki określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy.

2.2 Program jest elementem długofalowej strategii rozwoju gminy, zwłaszcza w zakresie

realizowanej lokalnej polityki społecznej.

2.3 Program jest dokumentem wyznaczającym kierunki i ramy współpracy gminy i organizacji na lata 2014-2017, tworząc warunki dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Program określa cele, formy i zasady współpracy organów gminy z organizacjami, priorytetowe zagadnienia na najbliższe lata, okres i sposób realizacji programu, wysokość środków przeznaczonych na jego realizację i sposób oceny tej realizacji, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, trybie powoływania i zasadach działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 

ROZDZIAŁ III CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

3.1 Celem głównym programu jest kształtowanie lokalnego i demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie skutecznego partnerstwa gminy z organizacjami , służącego rozwojowi obszaru gminy i jej mieszkańców oraz lepszego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb społecznych.

3.2 Cele szczegółowe:

1) wzmocnienie profesjonalnej infrastruktury, w tym powołanie Gminnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych;

2) zwiększenie aktywności społecznej w strukturach niezależnych i silnych organizacji;

3) wzmocnienie niezależności organizacji poprzez wsparcie ich działalności zarobkowej i promocję różnorodnych form przedsiębiorczości społecznej;

4) poszerzenie zaangażowania sektora prywatnego w działania społeczne.

 

ROZDZIAŁ IV ZASADY WSPÓŁPRACY

4.1. Współpraca gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:

1) suwerenności co oznacza, że uczestnicy współpracy szanują wzajemnie swoją odrębność,

dobrowolnie i aktywnie angażując się w prace nad lokalną diagnozą, tworzeniem strategii

i programów. Gmina zapewnia swobodny udział we wszelkiego rodzaju konsultacjach oraz tworzy bezpieczne warunki do wyrażania niezależnych opinii i formułowania własnego stanowiska środowiska organizacji oraz podejmowania decyzji, co do uczestnictwa w realizacji zadań;

2) partnerstwa co oznacza równość głosu i opinii formułowanych przez każdego z uczestników programu;

3) pomocniczości co oznacza, że w przyjętych rozwiązaniach będą uwzględniane opinie realizatorów i odbiorców usług publicznych. Zakłada również przekazywanie realizacji zadań publicznych lokalnym organizacjom pozarządowym tak, aby wzmacniać obywateli i ich wspólnoty;

4) efektywności co oznacza, że zarówno wzajemne relacje, jak i realizacja wyznaczonych zadań opiera się na wspólnie wypracowanych standardach, zmierzających do wysokiej jakości i optymalizacji kosztów;

5) uczciwej konkurencji co oznacza, że rekrutacja organizacji do współtworzenia strategii

i programów oraz realizacji zadań publicznych i partnerstwa z administracją odbywa się na

podstawie ustalonych i powszechnie dostępnych zasad i kryteriów;

6) jawności co oznacza, że informacje o każdym etapie tworzenia i realizacji strategii                           i programów są powszechnie dostępne, w jednym czasie dla wszystkich podmiotów. Zarówno administracja, jak i organizacje dbają o dobry przepływ informacji dotyczących podejmowanych przez siebie działań;

 

 

7) równości szans co oznacza, że tworzone strategie i programy oraz warunki ich realizacji stwarzają równe szanse wszystkim obywatelom i podmiotom ich reprezentującym;

8) solidarności co oznacza, że działalność publiczna organizacji prowadzona jest w myśl poczucia dobra wspólnego, wartości współdziałania, kompromisu, czy wręcz konsensusu oraz wspólnoty z innymi podmiotami zaangażowanymi społecznie.

 

ROZDZIAŁ V ZAKRES PODMIOTOWY

5.1 Podmiotami programu są, z jednej strony organy gminy a z drugiej organizacje.

5.2 W realizacji programu po stronie gminy uczestniczą:

1) Rada Miasta i Gminy i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej                          i finansowej gminy;

2) Burmistrz – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z organizacjami,

dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form

pomocy poszczególnym organizacjom w ramach priorytetów ustalonych przez Radę Miasta i Gminy.

3) poszczególne referaty Urzędu Miasta i Gminy Prusice i jednostki organizacyjne gminy.

5.3 W realizacji programu po stronie organizacji uczestniczą:

1) organizacje – w zakresie realizacji programu;

 

ROZDZIAŁ VI FORMY WSPÓŁPRACY

6.1. W ramach programu organizacje mogą skorzystać z następujących form wsparcia ich działalności:

6. 1. 1. O charakterze finansowym - przekazywanie środków pieniężnych na:

2) powierzanie i wspieranie realizacji zadań;

3) wsparcie utworzenia funduszu lokalnego;

4) udzielanie pożyczek i poręczeń organizacjom;

5) udzielanie dotacji na wkłady własne;

6) inicjatywą lokalną.

6. 1.2. O charakterze pozafinansowym na:

1) prowadzenie wspólnej polityki informacyjnej;

2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;

3) organizację corocznego Forum Organizacji Pozarządowych;

4) udostępnianie (jednorazowe lub stałe) lokali, obiektów i nieruchomości gruntowych na

działalność statutową organizacji na podstawie umowy użyczenia;

5) pomoc przy gromadzeniu środków finansowych z innych źródeł;

6) promocję działalności organizacji w mediach;

7) dostarczanie usług transportowych na rzecz organizacji, które współpracują z gminą lub jej

jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań publicznych;

8) pomoc organizacyjną, lokalową i finansową na rzecz organizacji, które współpracują z gminą lub jej jednostkami organizacyjnymi w organizacji imprez, zawodów i konkursów;

9) udostępnianie organizacjom i wspólnotom mieszkaniowym (jeżeli spełniają ustawowe kryteria organizacji) nieruchomości gruntowych na działalność społecznie użyteczną na podstawie umowy użyczenia;

10) nagradzanie organizacji podczas Gminnej Gali Wolontariatu;

11) powołanie Gminnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

6.2 Powierzanie i wspieranie realizacji zadań

6.2.1. Organizacje mogą w trybie ustawy otrzymywać z budżetu gminy dotacje na realizację powierzonych zadań publicznych, należących do zadań samorządu gminnego lub na wsparcie realizacji takich zadań.

6.2.2. Na podstawie projektu uchwały Rady w sprawie budżetu gminy na dany rok

Burmistrz określa:

1) rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia;

2) formę zlecenia realizacji zadań;

3) wysokość środków na poszczególne zadania.

6.2.3. Preferowaną formą zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom jest

konkurs. Forma konkursu winna być zachowana w szczególności przy zleceniach zadań z zakresu kultury, turystyki, ekologii, aktywnego wypoczynku, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, profilaktyki, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji i oświaty oraz działalności wspomagającej organizacje i popularyzacji i organizacji wolontariatu.

6.2.4. Środki finansowe dla stowarzyszeń Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację zadań

własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminie są określane w uchwale Rady Miasta i Gminy w sprawie budżetu gminy na dany rok.

6.2.5. Konkursy na realizację zadań publicznych gminy organizowane są przez referaty Urzędu Miasta i Gminy Prusice i jednostki organizacyjne gminy odpowiedzialne za realizację tych zadań.

6.3 Wsparcie utworzenia funduszu lokalnego

6.3.1. W ramach tworzonego przez organizacje funduszu lokalnego, gmina uwzględni możliwości jego wspierania.

6.4 Udzielanie pożyczek i poręczeń organizacjom

6.4.1 Pożyczki służą prefinansowaniu zadań publicznych realizowanych przez organizacje ze

środków zewnętrznych, w szczególności środków unijnych.

6.4.2 Gmina może udzielić poręczeń organizacjom ubiegającym się o kredyt na realizację zadań własnych gminy.

6.4.3 Szczegółowe zasady udzielania pożyczek i poręczeń organizacjom określone zostaną w

odrębnym regulaminie.

6.5 Udzielanie dotacji na wkłady własne

6.5.1 Wkładem własnym jest dofinansowanie zadania realizowanego przez organizacje przy udziale środków zewnętrznych.

6.5.2 Burmistrz wydzieli w projekcie uchwały budżetowej kwotę służącą uzupełnieniu budżetów projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe ze źródeł zewnętrznych.

6.5.3 Szczegółowe zasady udzielania dotacji na wkłady własne określone zostaną w odrębnym regulaminie.

6.6 Inicjatywa lokalna

6.6.1 W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy gminy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji mogą złożyć wniosek na realizację zadania publicznego gminy, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

6.6.2 Szczegółowy zakres działań możliwych do podjęcia w ramach inicjatywy lokalnej został

określony w ustawie.

6.6.3 Rada Miasta i Gminy po przeprowadzeniu konsultacji określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.

6.6.4 Sposób realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej zostanie określony osobną uchwałą Rady Miasta i Gminy.

6.7. Polityka informacyjna

6.7.1. W sferze polityki informacyjnej program przewiduje:

1) dalszy rozwój działu tematycznego pod nazwą „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE” na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy;

2) bieżące prowadzenie bazy danych o organizacjach;

3) inicjowanie bądź współorganizowanie wspólnych spotkań informacyjnych;

4) informowanie organizacji odbywać się będzie wszelkimi możliwymi sposobami nie

pociągającymi za sobą dodatkowych kosztów.

6.8 Zespoły doradczo – inicjatywne

6.8.1 Organizacje działające na terenie gminy mogą włączać się w definiowanie priorytetowych dla gminy obszarów problemowych poprzez:

1) konsultowanie projektów programów oraz rocznych programów współpracy;

2) udział przedstawicieli organizacji w posiedzeniach właściwych komisji Rady Miasta i Gminy, które opracowują istotne dla rozwoju gminy plany, strategie i inne dokumenty;

3) udział przedstawicieli organizacji w spotkaniach, mających na celu merytoryczne diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej;

4) udostępnianie i konsultowanie z organizacjami projektów uchwał z dziedzin związanych z ich statutową działalnością.

6.9 Forum organizacji pozarządowych

6.9.1 Forum organizacji pozarządowych jest corocznym spotkaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych.

6.9.2 Forum służy:

1) konsultowaniu programu;

2) omawianiu kwestii dotyczących funkcjonowania organizacji;

6.9.3 Zaproszenie do udziału w forum dostarczane jest w formie pisemnej na 14 dni przed

planowanym terminem.

6.10. Lokale i obiekty

6.10.1 Organizacje, dla których do realizacji działalności statutowej niezbędny jest lokal, obiekt lub nieruchomość gruntowa, z wyłączeniem stowarzyszeń Ochotniczej Straży Pożarnej, mogą ubiegać się o jego użyczenie

6.10.2 Lokale, obiekty lub nieruchomości gruntowe będą użyczane przez Burmistrza lub

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stosownie do możliwości.

6.10.3 Lokale, obiekty lub nieruchomości gruntowe mogą być użyczane wyłącznie na działalność statutową i realizację zadań publicznych.

6.10.4 O użyczenie na czas oznaczony do 3 lat  lokalu, obiektu lub nieruchomości gruntowej mogą ubiegać się wyłącznie organizacje posiadające osobowość prawną oraz ich terenowe przedstawicielstwa.

6.10.5 Organizacje ubiegające się o użyczenie jednorazowe lokalu, obiektu lub nieruchomości

gruntowej zobowiązane są złożyć wniosek zawierający w szczególności: dane wnioskodawcy,

nazwę lokalu lub obiektu, numer nieruchomości gruntowej, określenie realizowanych zadań

statutowych lub publicznych, podpis uprawnionych osób.

6.10.6 Organizacje ubiegające się o użyczenie na czas oznaczony do 3 lat lokalu, obiektu lub nieruchomości gruntowej zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

1) dokumentów określających status prawny organizacji i organy uprawnione do jej

reprezentowania – aktualny wypis z właściwego rejestru i statut;

2) danych osoby odpowiedzialnej za prawidłowe korzystanie z przedmiotu użyczenia.

6.10.7 Wnioski o użyczenie należy składać odpowiednio do Burmistrza lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

6.10.8 Decyzjami o trwałym zarządzie lub zarządzeniami o udzielenie pełnomocnictwa Burmistrz umożliwia kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych użyczanie organizacjom lokali, obiektów lub nieruchomości gruntowych na podstawie umowy użyczenia.

6.10.9 Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymują lokale na podstawie odrębnej

uchwały Rady Miasta i Gminy oraz porozumień zawieranych między gminą a stowarzyszeniami Ochotniczej Straży Pożarnej.

6.10.10 Grupom nieformalnym nie dysponującym własnym lokalem Burmistrz lub kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych mogą udostępnić nieodpłatnie korzystanie z obiektów stanowiących własność gminy na organizowanie spotkań, zebrań, szkoleń, zabaw itp.

6.10.11 Jeżeli szkolenie lub zabawa ma charakter komercyjny, a dochody są przeznaczone na cele statutowe organizacji to Burmistrz lub kierownik jednostki organizacyjnej może nieodpłatnie wynająć lokal na zasadach określonych w decyzji o trwałym zarządzie lub udzielonym pełnomocnictwie.

6.11 Pomoc przy pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

6.11.1. W celu zwiększania skuteczności w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych

podejmowanych przez organizacje, gmina będzie wspomagać ich działalność poprzez:

1) informowanie o konkursach, programach, w ramach których organizacje mogą uzyskać

wsparcie finansowe na swoje działania;

2) organizowanie i finansowanie z budżetu gminy szkoleń dotyczących zwłaszcza aplikowania o środki ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych, a także udzielania konsultacji prawnych i opinii pracowników samorządowych. Pomoc ta będzie udzielana w miarę możliwości wynikających z budżetu gminy i planów finansowych jednostek.

6.12 Media

6.12.1 Czasopismem, do którego organizacje mają otwarty dostęp jest biuletyn informacyjny „Prusice 24” wydawany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach. Organizacje mogą tam umieszczać nieodpłatnie informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności statutowej. O ilości zamieszczonego materiału decyduje redakcja pisma.

6.12.2 Organizacjom będzie udostępniana nieodpłatnie strona internetowa Urzędu Miasta i

Gminy, której administratorem jest Urząd Miasta i Gminy w Prusicach.

6.13 Zapewnianie transportu

6.14.1 Gmina będzie zapewniać transport organizacjom związanym z wykonywaniem zadań

publicznych w ramach działalności statutowej. Pomoc ta będzie udzielana w miarę możliwości wynikających z budżetu gminy i planów finansowych jednostek.

6.13.2 Finansowanie będzie realizowane przez Gminę poprzez właściwe referaty i jednostki organizacyjne gminy.

6.14. Pomoc w organizacji imprez

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie gminy mogą się zwracać o pomoc w organizacji imprez, w tym o:

1) oprawę artystyczną imprez o charakterze kulturalnym do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach oraz do organizacji wyłonionej w drodze konkursu do wspierania organizacji w tym zakresie;

2) pomoc w przygotowaniu boiska i sprzętu dla imprez o charakterze sportowym do dyrektora

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach;

3) pomoc w przygotowaniu sali, boiska, obiektu dla przedsięwzięć o charakterze rozrywkowym (zabawy, festyny, uroczystości wiejskie) na terenie sołectwa do dyrektora właściwej szkoły.

6.15. Przekazywanie nieruchomości gruntowych

6.15.1 Wspólnoty mieszkaniowe (spełniające ustawowe kryteria organizacji) mogą występować z

wnioskiem do Burmistrza o przekazanie wspólnocie nieruchomości gruntowych na cele społecznie użyteczne na podstawie umowy użyczenia.

6.16. Gminna Gala Wolontariatu

6.16.1. W podziękowaniu za całoroczny trud wszystkich wolontariuszy, organizacji, instytucji i firm

angażujących się w działania społeczne realizowane na terenie gminy oraz z myślą o

zmotywowaniu ich do dalszej pracy w miesiącu grudniu każdego roku organizowana jest Gminna Gala

Wolontariatu. Podczas tej uroczystości Burmistrz na wniosek Kapituły Gminnej Gali Wolontariatu, którą tworzą laureaci trzech ostatnich edycji Gali, przyznaje nagrody i wyróżnienia w kategoriach:

1) Firma Prospołeczna Roku,

2) Organizacja Społeczna Roku,

3) Animator Roku,

4) Wolontariusz Roku.

6.17 Metody wsparcia organizacji pozarządowych

6.17.1 Uznając aktywną współpracę z organizacjami za jeden z podstawowych elementów

efektywnego kierowania rozwojem gminy, a także pragnąc stworzyć możliwie najlepsze warunki do rozwoju niezależnych i silnych organizacji gmina zobowiązuje się do ogłaszania konkursu na prowadzenie Gminnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

6.17.2 Zadania Gminnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych i Turystyki:

1) współdziałanie oraz wspieranie organizacji działalności statutowej w

szczególności w zakresie realizacji zadań na rzecz rozwoju gminy;

2) tworzenie warunków organizacyjno-technicznych w celu podniesienia sprawności funkcjonalnej organizacji;

3) wspieranie procesu inkubowania organizacji, w tym tworzenie miejsc do ich rejestracji i

funkcjonowania;

4) wspieranie działań rozwijających przedsiębiorczość społeczną.

6.17.3 Zakres konkursu obejmować będzie następujące formy:

1) świadczenia usług doradczych dla organizacji pozarządowych zarówno w zakresie procesu

powstawania nowych podmiotów, jak również ich bieżącej działalności;

2) świadczenia usług organizacyjno-technicznych związanych z bieżącą działalnością organizacji;

3) prowadzenia punktu informacyjnego dla organizacji;

4) prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.

6.18. Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz wypracuje warunki i standardy funkcjonowania koordynatora

ds. współpracy z organizacjami.

6.19. Kampania na rzecz współpracy między sektorem społecznym i prywatnym

Organy gminy opracują strategię kampanii na rzecz zaangażowania sektora

prywatnego w działania społeczne, w tym w szczególności kampanii 1%.

ROZDZIAŁ VII LISTA ZAGADNIEŃ PRIORYTETOWYCH

7.1. Ustala się następujące zadania priorytetowe gminy w zakresie współpracy z organizacjami:

1) w obszarze kultury i sztuki:

a) organizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, mającym na celu wzbogacenie oferty kulturalnej gminy oraz promocję lokalnych twórców;

b) wsparcie działań grup inicjatywnych;

c) wspólne przedsięwzięcia gminnych instytucji z organizacjami;

2) w obszarze turystyki i aktywnego wypoczynku:

a) wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki ze szczególnym

uwzględnieniem działań promujących gminę;

b) projekty promujące ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie;

c) organizacja imprez turystycznych i promocyjnych;

d) prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.

3) w obszarze ochrony środowiska:

a) zwiększanie świadomości z zakresu ochrony środowiska i przyrody mieszkańców gminy, poprzez działania, takie jak: organizowanie warsztatów, konkursów, akcji itp.;

b) promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat selektywnej gospodarki odpadami na terenie gminy;

c) organizacja czasu wolnego, szczególnie w okresie wakacji i ferii zimowych;

4) w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji:

a) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych;

b) wspieranie inicjatyw tworzenia boisk sportowych i placów zabaw umożliwiających rozwój

fizyczny dzieci i młodzieży;

c) organizowanie szkoleń;

5) w obszarze profilaktyki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego:

a) wspieranie aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych;

b) wspieranie przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego;

c) promocja zdrowego trybu życia, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom (narkomanii i

alkoholizmowi);

6) w obszarze edukacji, oświaty i wychowania:

a) organizacja i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych na bazie świetlic wiejskich i szkolnych;

b) organizacja ferii zimowych i letnich.

7) w obszarze działalności wspomagającej organizacje pozarządowe (technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo) oraz popularyzacji i organizacji wolontariatu:

a) wspieranie finansowe i merytoryczne organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych;

b) organizacja szkoleń, spotkań integracyjnych dla członków organizacji;

c) popularyzacja idei wolontariatu poprzez organizację imprez i promocję.

 

ROZDZIAŁ VIII OKRES REALIZACJI PROGRAMU

8.1. Program obejmuje działania, które realizowane będą od momentu uchwalenia go przez Radę Miasta i Gminy do 31 października 2017 roku.

ROZDZIAŁ IX  TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

9.1 Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza.

9.2 W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Prusice;

2) przedstawiciele organizacji;

3) w komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną

wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

9.3 Komisja konkursowa działa w oparciu o ustawę oraz zasady: pomocniczości,

suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W trybie

konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

9.4 Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia kryteria formalne (kompletność wymaganych załączników, złożenie oferty na właściwym formularzu, poprawność od strony rachunkowej i kompletność wypełnienia tabel

kosztorysowych);

2) ocenia kryteria merytoryczne (zgodność oferty z wymogami konkursu, społeczne

uzasadnienie);

3) ocenia kryteria finansowe (koszty realizacji projektu, wysokość wkładu własnego w przypadku wsparcia realizacji zadania, inne źródła finansowania, rozliczenie się podmiotu w okresie poprzednim);

4) ocenia kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe);

5) ocenia uwzględnienie w ofercie partnerów i beneficjentów, dotychczasowe doświadczenie

wnioskodawcy, perspektywy kontynuacji projektu.

9.5 Komisja przedstawia wyniki konkursu z propozycją wyboru oferty Burmistrzowi, który

podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji.

 

ROZDZIAŁ X SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

10.1 Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji programu zajmują się: organizacje, organy gminy, poszczególne Referaty Urzędu Miasta i Gminy Prusice oraz jednostki organizacyjne gminy wskazane w programie. Rocznej oceny dokonuje Burmistrz w sprawozdaniu z realizacji programu za rok poprzedni przedkładanym Radzie Miasta i Gminy do dnia 30 kwietnia danego roku.

10.2 Rada Miasta i Gminy dokonuje oceny programu pod względem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym na podstawie mierników.

10.3 Ustala się następujące mierniki oceny realizacji programu:

1) wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu gminy organizacjom na realizację

zadań publicznych;

2) udział środków własnych organizacji w realizacji zadań publicznych zleconych w drodze

konkursów ofert;

3) liczba zadań publicznych realizowanych przez organizacje, z wyszczególnieniem zadań zleconych w drodze konkursów ofert i trybu pozakonkursowego;

4) liczba ofert złożonych przez organizacje na realizację zadań publicznych, z wyszczególnieniem ofert złożonych w drodze konkursów ofert i w trybie pozakonkursowym;

5) liczba umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych;

10.4 Wnioski posłużą organom gminy do analizy efektów programu, zaś organizacjom do

usprawnienia ich działalności, szczególnie w sferze kontaktów z samorządem lokalnym. Ponadto, będą one podstawą do dokonania niezbędnych zmian w celu zwiększania efektywności programów współpracy uchwalanych na lata następne.

|