V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - WSZEMIRÓW DZ.32-33

Dorota Leń | Wtorek 14.01.2014 aktualizacja: 14.01.2014, 10:54

GN.6840.2.2014

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą  Nr X/57/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 maja 2011  r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, na podstawie art. 25 ust.1, art. 28 ust. 1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz.651 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Prusice podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gminnych stanowiących działki gruntu niezabudowane.

1. Wykaz nr GN.6840.2012 informujący o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz u sołtysa miejscowości Wszemirów w dniach od 28.08.2012 r. do dnia 18.09.2012 r. Ponadto informacja została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 15.11.2012 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 24.01.2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 11.04.2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 

Czwarty przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruch ości odbył się w dniu 01.08.2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Położenie

Działka

Nr geodezyjny

Nr

KW

Powierzchnia

w ha

Cena

wywoławcza

/netto/

Wadium

Wszemirów

417/32

AM-1 WR1W/00016735/6

0,65 ha

241 735,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

48 347,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych)

 

 

 

Wszemirów

417/33 AM-1 WR1W/00016735/6

0,7633 ha

283 871,00 zł  (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy złote osiemset siedemdziesiąt jeden  złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

56 774,20 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 20/100)

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób  jej zagospodarowania: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług.

3. Opis nieruchomości:

Działki zlokalizowane są w odległości około 3 km od centrum Prusic przy drodze krajowej nr 5 (niebawem S5), 27 km od obwodnicy Wrocławskiej A4. W okolicy znajdują się: zabudowania firmy produkcyjnej Kaczmarek (elementy z betonu i żelbetonu), zabudowania firmy produkcyjnej Panda (elementy pokrycia dachów: płyty celulozowo-cementowe), użytki rolne i las oraz droga krajowa nr 5 Wrocław-Poznań. W odległości około 80 m od działek przebiega wodociąg, prąd. W drodze gminnej nr 709, sąsiadującej z działkami przeznaczonymi do sprzedaży znajduje się wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 179, poz. 1267), działki zawarte w ogłoszeniu zostały włączone do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.       

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży na własność.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na przedmiotowe nieruchomości odbędzie się w dniu 20 lutego 2014 roku o godz. 10;30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach, (sala konferencyjna).

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie gotówki na konto Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice nr 27 95831019-0200-1300-2002-0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy do dnia 17 lutego 2014 r.  

6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Dodatkowo przed przystąpieniem do  przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć:

  1. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie,
  2. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie nieruchomości.

8. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć Przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu o godzinie 10;00.

9. Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu) aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców, (w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Dz. U. Nr 16, poz. 166), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.            

10. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

11. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy. 

12. Nabywcę zobowiązuję się do pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości: za działkę nr 417/32 – 861,13 zł; za działkę nr 417/33 – 861,13 zł.   

13. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina Prusice nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Prusice na koszt Kupującego.

14. Gminie przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

15. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

16. Gminie przysługuje prawo zamknięcia ogłoszonego przetargu bez wyłonienia nabywcy

17. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu a także z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, w godz. od 7;30-15;30, tel.(71) 3126224 wew. 42. 

 

Prusice, dnia 14.01.2014 r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach w dniach 14.01.2014 r. do dnia 14.02.2014 r. u  sołtysa miejscowości Wszemirów, w prasie regionalnej, oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.   

|