Uwaga producenci rolni

UMiG Prusice | Środa 08.08.2012 aktualizacja: 08.08.2012, 11:03
Agencja Rynku Rolnego przypomina, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro.

Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Jeżeli w 2012 r. producent rolny:

- złożył wniosek o przyznanie dopłaty do materiału siewnego i jeszcze nie otrzymał decyzji o przyznaniu dopłaty, albo

- w wyniku złożonego wniosku otrzymał dopłatę od ARR,

i również otrzymał decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego (np. z tytułu jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012) od innych instytucji w wysokości, która spowodowała lub może spowodować przekroczenie maksymalnego limitu pomocy, tj. 7500 euro, powinien powiadomić niezwłocznie o tym fakcie oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego, w którym złożył wniosek o przyznanie dopłaty.

Brak przekazania informacji przez producenta rolnego w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w pełnej jej wysokości.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dyrektor OT ARR

 we  Wrocławiu

Jacek Sołtys

|