Umowa na budowę oczyszczalni ścieków podpisana

Dorota Leń | Wtorek 09.07.2013 aktualizacja: 09.07.2013, 18:12
Budowa oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych będzie kosztowała Gminę Prusice ponad 8,4 mln zł zgodnie z podpisaną umową przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza. Inwestycja została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w poniedziałek 24 czerwca 2013 roku podpisał umowę z firmą EkoWodrol z Koszalina reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Lecha Wojciechowskiego na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków ,,Prusice’’ w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika – Struga I oraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci”. Inwestycja będzie kosztowała ponad 8,4 mln zł. Prace potrwają do I kwartału 2014 roku.

 

- Inwestycja, którą buduje gmina wpłynie na poprawę jakości ochrony środowiska w Gminie Prusice – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: – Obecnie projektowana jest dodatkowa  sieć kanalizacyjna w drugiej największej aglomeracji prusickiej w miejscowości Skokowa. Sieć ta zostanie włączona również do oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych. W międzyczasie przygotowywany jest projekt, który zostanie złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  dotyczący włączenia mieszkańców aglomeracji prusickiej do istniejącej sieci wybudowanej przez firmę Skanska. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu końcowy użytkownik będzie mógł przyłączyć się do sieci za 10% wartości inwestycji, gdzie koszt takiego przyłącza waha się od 2 tys. zł do 8 tys. zł ( w zależności od długości odcinka przyłącza).


Burmistrz podkreśla również, że gmina będzie starała się o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.Mieszkańców wsi i sołectw nie włączonych do sieci zachęcamy do zgłaszania swoich akcesji w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Prusice” – podkreśla włodarz Gminy dodając – W momencie gdy do Gminy, zgłosi się spora liczba mieszkańców zainteresowanych budową oczyszczalni ścieków w miejscowościach, które nie będą mieli dostępu do oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych Gmina złoży duży wniosek o dofinansowanie na tego typu inwestycje do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 „Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy, położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice” nr UDA-RPDS.04.02.00-02-027/09-00 Priorytet nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)”. Działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”.

|