Trwa budowa oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych

Dorota Leń | Wtorek 15.10.2013 aktualizacja: 15.10.2013, 18:29
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24.06.2013 r. podpisano umowę na kwotę 8 357 711,92 zł brutto, z wykonawcą który przedstawił najkorzystniejszą ofertę – Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 01.07.2013 r.

 

Inwestycja jest realizowana na podstawie zamiennego projektu budowlanego dla zadania pn.: ,,Budowa oczyszczalni ścieków PRUSICE w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika Struga I oraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci’’.

Inwestycję budowy oczyszczalni ścieków Gmina Prusice zrealizuje w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie projektu pn.: Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego Priorytet 4 Działanie 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”; czyli w ramach podpisanej już umowy na dofinansowanie obejmującej zrealizowaną budowę kanalizacji sanitarnej przez firmę SKANSKA S.A.

Planowany termin rzeczowy realizacji budowy oczyszczalni ścieków, to I kw. 2014 roku. Nadzorowanie budowanej oczyszczalni wykonuje personel Inżyniera Kontraktu z Biura Inwestorskiego Janusz Rybka, ul. Idzikowskiego 32a/3,  54-129 Wrocław. Biuro to posiada w swoim składzie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branż jakie są niezbędne do wybudowania i uruchomienia oczyszczalni ścieków. Inżynier Kontraktu został wyłoniony w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę na pełnienie tej usługi podpisano na kwotę 158 301 zł brutto.

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje wykonanie w szczególności następujących obiektów:

1. Stacja zlewcza ścieków dowożonych- obiekt Nr 1

2. Zbiornik wyrównawczy wraz z pompownią ścieków- obiekt Nr 2

3. Zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania-sitopiaskownik- obiekt Nr 3

4. Komory osadu czynnego „KOCZ”- obiekt Nr 4a, 4b

5. Osadniki wtórne- obiekt Nr 5a, 5b

6. Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego- obiekt Nr 6

7. Komora pomiarowa ścieków- obiekt Nr 7

8. Wylot ścieków oczyszczonych- obiekt Nr 8

9. Komora tlenowej stabilizacji osadu „KTSO”- obiekt Nr 9

10. Stacja odwadniania i higienizacji osadu- obiekt Nr 10

11. Stacja dmuchaw, rozdzielnia elektryczna- obiekt Nr 11

12. Budynek socjalny- obiekt Nr 12

13. Stanowisko agregatu prądotwórczego- obiekt „AP”

14. Instalacja dozowania PIX- obiekt „PIX

oraz technologicznych obiektów towarzyszących i współpracujących (komory armatury, zbiornik wapna, studzienki kanalizacyjne i wodomierzowa itp.), jak również: sieci międzyobiektowe (technologiczne, wodociągowe,  elektryczne, sterownicze), automatyka, sterowanie oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą: drogi, place i ukształtowanie terenu oczyszczalni ścieków, ogrodzenie, zieleń.

Po przeprowadzeniu bilansu wykonanych dotychczas robót, na koniec września zaawansowanie rzeczowe budowy wynosi 29 %.

Z uwagi na lokalizację oczyszczalni blisko rzeki Struga I, cały teren oczyszczalni zostanie wyniesiony o ok. 1 metr. 

Paweł Kaźmierczak

Komora tlenowej stabilizacji osadu „KTSO”- obiekt Nr 9

Osadniki wtórne- obiekt Nr 5a, 5b

Stacja odwadniania i higienizacji osadu- obiekt Nr 10

Wylot ścieków oczyszczonych- obiekt Nr 8

Stacja dmuchaw, rozdzielnia elektryczna- obiekt Nr 11

Ściana oporowa od strony rzeki Struga I

Zbiornik wyrównawczy wraz z pompownią ścieków- obiekt Nr 2

Studnia wodomierzowa

Komory osadu czynnego „KOCZ”- obiekt Nr 4a, 4b

Budynek socjalny- obiekt Nr 12

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Projekt jest dofinansowany w ramach umowy nr: UDA-RPDS.04.02.00-02-027/09-00

Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy, położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice nr UDA-RPDS.04.02.00-02-027/09-00 w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)” Działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013.

|