Termin składania ofert na zadania publiczne przedłużony do 1 lutego

Dorota Leń | Niedziela 20.01.2013 aktualizacja: 22.01.2013, 09:25
W piątek 18 stycznia 2013 roku zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice przedłużono termin składania ofert na ogłoszony w grudniu 2012 roku otwarty konkurs ofert na zadania publiczne.

Konkurs na zadania publiczne dotyczy zakresów:

 

1) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a) wspieranie organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,
b) wspomaganie działań mających na celu zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców

2) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
a) zapewnienie wsparcia: seniorom, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
b) organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży,
c) wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć o charakterze oświatowym, edukacyjnym i wychowawczym, w tym edukacja zdrowotna, ekologiczna, historyczna, wiedzy o regionie, problemach społecznych Gminy Prusice, metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym,
d) kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży,
e) wspieranie organizowania festiwali, przeglądów, konkursów, olimpiad i turniejów.


3) Kultura, ochrona dóbr kultury i tradycji:
a) wspieranie organizowanych na terenie gminy znaczących imprez kulturalnych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej,
b) wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży,
c) wspieranie artystycznych imprez i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną,
d) wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla miasta i regionu, miejscach i wydarzeniach historycznych,
e) rozwijanie zainteresowań artystycznych wśród mieszkańców Gminy Prusice
f) wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, z uwzględnieniem kultywowania tradycji i budowania tożsamości.
g) ochrona dóbr kultury i sztuki oraz zachowanie dziedzictwa narodowego.

4) Ekologia, ochrona środowiska i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
a) edukacja ekologiczna 
b) upowszechnianie ochrony środowiska i promocja dziedzictwa przyrodniczego

5) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

a) promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego
b) wspieranie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym
c) organizacja zajęć rozwijających zainteresowania osób w wieku emerytalnym
d) wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć o charakterze oświatowym, edukacyjnym i wychowawczym, w tym edukacja zdrowotna, ekologiczna, historyczna, wiedzy o regionie, problemach społecznych Gminy Prusice, metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym
e) wspieranie aktywność społeczną promującą integrację wewnątrz- i międzypokoleniową

Termin składania ofert w obu konkursach jest do do 01.02.2013 r. do godziny 15.30 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Prusicach , Rynek 1, 55-110 Prusice.

Więcej:

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013

Zmiana terminu naboru ofert w konkursie - 2013

- Nabór do komisji konkursowej

|