SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

Dorota Leń | Wtorek 05.11.2013 aktualizacja: 05.11.2013, 14:59
Urząd Miasta i Gminy Prusice informuje, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele (mieszkańcy) nieruchomości zamieszkałych mogą korzystać z tymczasowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK, mieszczącego się w Prusicach na ul. Polnej 14 ( teren byłej przetwórni).

PSZOK przyjmuje odpady od 7 listopada 2013r.: we wtorki i czwartki od godziny 9.00 – 16.00 oraz w soboty od 9.00 – 15.00. W dni świąteczne punkt będzie nieczynny. Do PSZOK  przyjmowane będą następujące odpady:

  • papier i makulatura;
  • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal;
  • szkło bezbarwne i kolorowe;
  • odpady ulegające biodegradacji w tym zielone;
  • przeterminowane leki i chemikalia;
  • zużyte baterie i akumulatory;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  • odpady rozbiórkowe i budowlane;
  • zużyte opony.

Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Prusice

§ 1.

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzonego przez Gminę Prusice, zwanego w dalszej części regulaminu „PSZOK”.

§2

1.PSZOK tymczasowo zlokalizowany jest przy ul. Polnej 14, 55-110 Prusice.

2.PSZOK jest czynny w następujące dni robocze każdego tygodnia:

1)      wtorek 9.00 – 16.00

2)      czwartek 9.00 – 16.00

3)      sobota 9.00 – 15.00

§3

1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Prusice.

2. Przyjmowanie odpadów zbieranych selektywnie dostarczonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Prusice będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i adres zamieszkania na terenie gminy Prusice (np. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Prusice)

3. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej, nie przekraczającej 3,5 tony. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na koszt własny. 

§4

1.W PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych niżej wymienione odpady:

1)      papier i makulatura;

2)      tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal;

3)      szkło bezbarwne i kolorowe;

4)      odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

5)      przeterminowane leki i chemikalia (farby, tusze, kleje, detergenty zawierające substancje niebezpieczne);

6)      zużyte baterie i akumulatory;

7)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8)      meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9)      odpady budowlane i rozbiórkowe;

10)  zużyte opony.

2. W PSZOK nie będą przyjmowane:

1)      zmieszane odpady komunalne;

2)      odpady budowlane zawierające azbest;

3)      odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;

4)      odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dotyczy odpadów niebezpiecznych), odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w §4 ust.1 lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 września 2001r. Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.112 poz.1206)

 

§5

1. Przywieziony odpad powinien być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne przeniesienie odpadu do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpad, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. Rozładunek zapewnia właściciel nieruchomości dostarczający odpad.

2. Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika PSZOK oraz po okazaniu dokumentów wymienionych w §3 ust.2 niniejszego regulaminu.

3. Pracownik PSZOK przy braku możliwości sklasyfikowania przywiezionego odpadu może odmówić przyjęcia odpadu do PSZOK.

§6

1. Każdorazowe dostarczenie odpadu przez właściciela nieruchomości do PSZOK będzie potwierdzone dokumentem potwierdzającym przyjęcie odpadów, wystawianym przez pracownika PSZOK.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 zawiera dane właściciela nieruchomości dostarczającego odpady (imię i nazwisko), adres zamieszkania, czytelny podpis oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj i ilość odpadu.

DO POBRANIA:

- regulamin

 

|