SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – KWESTIE ORGANIZACYJNE

Dorota Leń | Niedziela 07.07.2013 aktualizacja: 07.07.2013, 09:12
W całej Polsce a tym samym w Gminie Prusice od lipca zaczynają obowiązywać zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W wyniku II przetargu pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice” został wyłoniony wykonawca, którym jest konsorcjum firm WPO ALBA SA ul. Ostrowskiego 7, 53 -238 Wrocław oraz Usługi Komunalne WODNIK Sp z o.o. ul. Piwniczna 12, 55-100 Trzebnica.

W najbliższym czasie mieszkańcy otrzymają worki do segregacji, harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości leżących na terenie Gminy Prusice oraz informację o zasadach segregacji.


Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące deklaracji, opłat, częstotliwości odbioru odpadów jak również zasad segregacji.


Jednym z obowiązków wynikającym z ustawy jest złożenie przez właściciela nieruchomości Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W  Gminie Prusice termin złożenia pierwszej deklaracji upłynął 30 kwietnia 2013r. Jeżeli z danej nieruchomości nie wpłynęła deklaracja w wyznaczonym terminie, mieszkaniec otrzyma wezwanie do złożenia takiej deklaracji. Dla mieszkańców, którzy pomimo wezwania nie dopełnią tego obowiązku zostanie wydana decyzja administracyjna o wysokości takiej opłaty.

 

SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT

Wysokość opłaty zależy od ilości zamieszkujących ją osób oraz wielkości stawek ustalonych przez Radę Miasta i Gminy Prusice. I tak mieszkaniec w deklaracji określa ilość osób mieszkających na danej nieruchomości i mnoży ją przez wysokość stawki w zależności czy deklaruje segregację czy też odpady będą gromadzone w sposób zmieszany. Stawka w przypadku selektywnej zbiórki odpadów to 8 zł od mieszkańca/ miesiąc oraz 16 zł od mieszkańca w przypadku braku segregacji.

Rada Miasta i Gminy Prusice zdecydowała również objąć nowym systemem gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Nieruchomości te to m. in. nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza,  budynki użyteczności publicznej, świetlice itp. W przypadku nieruchomości niezamieszkałej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn pojemników oraz stawki opłaty. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi ustalono stawkę opłaty za pojemnik:

1)         o pojemności 60 litrów (L) – w wysokości 7,35 zł,

2)         o pojemności 110 L – w wysokości 13,4 zł,

3)         o pojemności 120 L – w wysokości 14,7 zł,

4)         o pojemności 240 L – w wysokości 29,4 zł,

5)         o pojemności 1100 L – w wysokości 134,2 zł,

6)         o pojemności 5 m³ - w wysokości 610 zł,

7)         o pojemności 7 m³ - w wysokości 854 zł,

8)         o pojemności 10 m³ – w wysokości 1220 zł.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pojemnik:

1)         o pojemności 60 litrów (L) – w wysokości 3,7 zł,

2)         o pojemności 110 L – w wysokości 6,7zł,

3)         o pojemności 120 L – w wysokości 7,35 zł,

4)         o pojemności 240 L – w wysokości 14,7 zł,

5)         o pojemności 1100 L – w wysokości 67,1 zł,

6)         o pojemności 1 m³ - w wysokości 61 zł,

7)         o pojemności 1,5 m³ - w wysokości 91,5 zł,

8)         o pojemności 3 m³ - w wysokości 183 zł,

9)         o pojemności 5 m³ - w wysokości 305 zł,

10)       o pojemności 7 m³ - w wysokości 427 zł,

11)       o pojemności 10 m³ – w wysokości 610 zł.

 

TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB UISZCZENIA OPŁATY

Rada Miasta i Gminy Prusice ustaliła częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co dwa miesiące. Pierwsza opłata za gospodarowanie odpadami za miesiąc lipiec i sierpień będzie wniesiona do 10 sierpnia 2013r. Kolejne opłaty będą wnoszone za okres 2 miesięcy w następującym terminie:

1)         za wrzesień i październik do 10 listopada

2)         za listopad i grudzień do 10 stycznia itd.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uiszczać należy na rachunek bankowy Gminy Prusice o numerze konta 43 9583 0009 0200 1300 2002 0160. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie  do odbierania odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:

1) Z nieruchomości zamieszkałych:

ODPADY NIESEGREGOWANE – ZMIESZANE:

a)         w przypadku budynków jednorodzinnych - 1 raz w miesiącu,

b)         w przypadku budynków wielorodzinnych – 1 raz w tygodniu,

ODPADY SEGREGOWANE:

a)         szkło w tym bezbarwne i kolorowe – 1 raz w miesiącu,

b)         papier i tektura – 1raz na dwa miesiące,

c)         opakowania wielomateriałowe w tym z tworzyw sztucznych oraz metal – 1 raz w miesiącu,

d)        odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – 1 raz w miesiącu,

e)         meble i inne odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku,

f)         odpady budowlane i rozbiórkowe – 2 razy w roku

g)         zużyte opony – 2 razy w roku,

h)         zużyte baterie i akumulatory – 2 razy w roku,

i)          zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku,

j)          przeterminowane leki i chemikalia – 1 raz na dwa miesiące.

 

Z nieruchomości zamieszkałych odbiór odpadów tj. wielkogabarytowych, zużytych opon, budowlanych i rozbiórkowych odbywać się będzie na zasadzie „wystawki”, a odbiór komunalnych odpadów niebezpiecznych: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, leków i chemikaliów przy pomocy mobilnej zbiórki. Godziny i miejsca zbiórki określone zostaną  w harmonogramie.

2) Z nieruchomości niezamieszkałych odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie  - na zgłoszenie Zamawiającego w terminie do 24 godzin od daty otrzymania przez Wykonawcę zlecenia. 

 

JAK SEGREGUJEMY ODPADY W GMINIE PRUSICE?

Zasadnicze zmiany jakie wprowadza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczą selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie co najmniej obejmującym:

1.         Papier

2.         Szkło

3.         Metal

4.         Tworzywa sztuczne

5.         Opakowania wielomateriałowe

6.         Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone

7.         Przeterminowane leki i chemikalia

8.         Zużyte baterie i akumulatory

9.         Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

10.       Meble i inne odpady wielkogabarytowe

11.       Odpady budowlane i rozbiórkowe

12.       Zużyte opony

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów to przedsiębiorca wyłoniony w przetargu wyposaży nieruchomości zamieszkałe w worki foliowe o odpowiednim kolorze. Mieszkańcy, którzy nie posiadają jeszcze pojemników będą mieli możliwość najmu od firmy wyłonionej w przetargu.

Informujemy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych będą mogli korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK, który powstanie na terenie Gminy Prusice.

 

ZASADY SEGREGACJI

 1.      PAPIER – worek koloru niebieskiego

 

- opakowania z papieru

- gazety i czasopisma

- katalogi, prospekty, foldery

- papier szkolny i biurowy

- książki i zeszyty

- torebki papierowe

- papier pakowy

Nie powinno się wrzucać do papieru:

- papier powlekany folią i kalkę

- kartony po mleku i napojach

- pieluchy jednorazowe i podpaski

- pampersy i podkładki

- worki po nawozach cemencie i innych materiałach budowlanych

- tapety

- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)

 

2. TWORZYWA SZTUCZNE, METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE- worek koloru  żółtego to m. in.:

 

- butelki po napojach

- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach(np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)

- opakowania po produktach spożywczych

- plastikowe zakrętki

- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie

- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach

- styropian

- puszki po napojach, sokach

- puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy)

- złom żelazny i metale kolorowe

- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników

- folia aluminiowa

- kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe

Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali:

- strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne

- odpady budowlane i rozbiórkowe

- nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- inne odpady komunalne ( w tym niebezpieczne)

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

 

3.      SZKŁO OPAKOWANIOWE - worek koloru zielonego  to m. in..:

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności

- butelki po napojach alkoholowych

- szklane opakowania po kosmetykach

Nie powinno się wrzucać do szkła:

- szkło stołowe – żaroodporne

- ceramika, doniczki

- znicze z zawartością wosku

- żarówki i świetlówki

-  szkło kryształowe

- reflektory

- nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach

- termometry i strzykawki

- monitory i lampy telewizyjne

- szyby okienne i zbrojone

- szyby samochodowe

- lustra i witraże

- fajans i porcelana

- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 

4. ODPADY ULEGAJĄCE  BIODEGRADACJI W TYM  ZIELONE – worek koloru brązowego to m. in.:

 

- gałęzie drzew i krzewów

- liście, kwiaty i skoszona trawa

- trociny i kora drzew

- owoce, warzywa itp.

Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” – roślinnych:

- kości zwierząt

- mięso i padlina zwierząt

- olej jadalny

- drewno impregnowane

- płyty wiórowe i MDF

- leki

- odchody zwierząt

- popiół z węgla kamiennego

- inne odpady komunalne( w tym niebezpieczne)

 

Aby dobrze wysegregować zanim wyrzucisz:

1.         Opróżnij opakowanie z resztek zawartości.

2.         Opłucz zanieczyszczone opakowanie niewielką ilością zimnej wody.

3.         Oddziel drobne elementy np. zszywki lub metalowe/plastikowe krążki z szyjek butelek.

4.         Usuń nakrętki i etykiety z butelek plastikowych.

5.         Zgnieć butelki PET, kartony, pudełka i puszki.

6.         Nie rozbijaj butelek i słoików.

7.         Odpady niebezpieczne (farby, lakiery, zużyte oleje, opony, baterie, świetlówki, sprzęt RTV i AGD) oraz lekarstwa oddaj w wyznaczonym terminie lub do PSZOK.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 312 62 24 wew.54

 

- System gospodarowania - do pobrania

 

 |