Stypendia dla uczniów niepełnosprawnych „Sprawny uczeń”

Dorota Leń | Sobota 24.05.2014 aktualizacja: 24.05.2014, 20:35
Trwa kontynuacja Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;


2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;


3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

JAKIE WARUNKI  NALEŻY SPEŁNIĆ ABY OTRZYMAĆ  STYPENDIUM:
 - posiadać- ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub instancje odwoławcze na dzień złożenia wniosku i podpisania umowy,
-  pobierać naukę w szkole podstawowej w klasach 1-6, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkół policealnych,-
-  mieszkać na obszarze województwa dolnośląskiego,-
-  pochodzić z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty- 456 zł,
-  złożyć wniosek o przyznanie stypendium „Sprawny uczeń” w wyznaczonym terminie,-
 prawidłowo- rozliczyć umowę zawartą w ramach wcześniejszej edycji programu „Sprawny uczeń” - dotyczy osób korzystających ze wsparcia w latach poprzednich

Dodatkowe informacje uzyskać można

http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni/aktualnosci/artykul/rusza-rekrutacja-do-prpgramu-stypendialnego-srawny-uczen-20142015/

 

Urząd Miasta i Gminy Prusice

Pełnomocnik  ds. Osób Niepełnosprawnych 

Maksymilian Szary

tel. 605 882 458

e-mail:  m.szary@prusice.pl

 

|