Stowarzyszenie "Chodlewko- Zielona Wieś"

Maria Zientarska | Poniedziałek 23.09.2013 aktualizacja: 06.05.2015, 14:01

19. Stowarzyszenie Chodlewko Zielona Wieś

1) Pełna nazwa: Stowarzyszenie „Chodlewko-Zielona Wieś” 

2) Forma prawna: Stowarzyszenie

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: KRS 0000384155

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 20.04.2011

5) Nr NIP: 915 177 95 17;  Nr REGON: 021513186

6) Dokładny adres: miejscowość: Chodlewko 20b, gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Numer Rachunku: 85 9583 1019 0209 9820 2002 0001

8) Zarząd:

Józef Kielar – Prezes

Karolina Manikowska Popowicz – Wiceprezes Zarządu

Lilianna Dorota Pęczkowska – Sekretarz

Maria Kleszcz- Skarbnik

9) e-mail: zielonawies@o2.pl

 

Cel działania:

  1. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej polegającej na wykonywaniu zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności
  2. Sfera zadań publicznych realizowanych przez stowarzyszenie obejmuje zadania w zakresie:
  • Działania na rzecz dzieci i młodzieży
  • Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym posiadającym upośledzenie umysłowe jak i fizyczne lub nabyte. Pomoc może się opierać na:

-organizowaniu pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim poprzez organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym, kulturowym, rozrywkowym, rehabilitacyjnym

- pośredniczeniu w kontaktach z władzami rządowymi i samorządowymi, placówkami służby zdrowia

- organizowanie wycieczek dla osób niepełnosprawnych

- upowszechnianiu w społeczeństwie zasad poszanowania praw osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców

- kształtowanie świadomości, że człowiek niepełnosprawny zawsze będzie potrzebował pomocy człowieka sprawnego

  • Działania na rzecz aktywizacji osób starszych
  • Szerzenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu i czynne wspieranie działań podejmowanych dla jego ochrony i poprawy oraz promocji dziedzictwa przyrodniczego
  • Popularyzowanie znajomości regionu wśród przyjezdnych i w środowisku zagranicznym
  • Upowszechnianie kultury zdrowotnej oraz szerzenie wiedzy o zdrowiu i chorobie
|