SESJA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE - 28 LISTOPADA

Dorota Leń | Poniedziałek 19.11.2012 aktualizacja: 19.11.2012, 18:56
Najbliższa sesja Rady Miasta i Gminy w Prusicach odbędzie się w środę 28 listopada o godz. 9 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

ZAWIADOMIENIE – SESJA – 28 LISTOPADA GODZ. 9.00

 

Zawiadamiam, że dnia 28 listopada 2012 r. o godz.9,00 odbędzie się sesja Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacje Przew. Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady oraz podjętych przez Radę wniosków.
 5. Działalność poszczególnych jednostek OSP, stan gotowości bojowej, wydatki w roku 2012 – informacje Prezesów OSP.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Prusice

2)      ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

3)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

4)      zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.,

5)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prusice

6)      Rocznego Programu Współpracy Gminy Prusice z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.

7)      rozstrzygnięcia uwagi p. R. Musielaka do projektu mpzp dla miasta Prusice

8)      uchwalenia mpzp dla miasta Prusice – część Północna

9)      uchwalenia mpz dla części wsi Jagoszyce

10)  uchwalenia mpz dla wsi Wszemirów

11)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (dz. Prusice)

12)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. Skokowa)

13)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. Krościna Wlk.)

 1. Zatwierdzenie planów pracy komisji, Rady M. i Gm. Prusice.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                              Rady Miasta i Gminy Prusice

 

                                                                                              /-/         Zbigniew Ziomek

 

|