SESJA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE - 19 GRUDNIA

Dorota Leń | Poniedziałek 17.12.2012 aktualizacja: 17.12.2012, 21:20
Najbliższa sesja Rady Miasta i Gminy w Prusicach odbędzie się w środę 19 grudnia o godz. 14 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

ZAWIADOMIENIE – SESJA – 19 GRUDNIA -GODZ. 14.00

 

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbędzie dnia

19 grudnia 2012 r. – godz.14,00 – sala narad Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacje Przew. Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady oraz podjętych przez Radę wniosków.
  5. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie budżetu

- przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Budown. i Infrastruktury oraz stałych komisji     Rady

- przedstawienie stanowiska Burmistrza M. i Gm. Prusice w sprawie przedstawionych opinii         stałych Komisji

- dyskusja nad zaproponowanymi poprawkami i przegłosowanie wniosków

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2013 r.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      uchwały budżetowej na 2013 r.

2)      przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prusice

3)      zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

4)      zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Prusice

  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                              Rady Miasta i Gminy Prusice 

                                                                                                          Zbigniew Ziomek

 

 

 

 


|