Sesja Rady Miasta i Gminy 19 października

Dorota Leń | Sobota 06.10.2012 aktualizacja: 06.10.2012, 16:57
Najbliższa sesja Rady Miasta i Gminy w Prusicach odbędzie się w piątek 19 października o godz. 13 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że dnia 19 października 2012 r. – godz.13:00 – sala narad Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach odbędzie się sesja Rady Miasta i Gminy Prusice

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacje Przew. Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady oraz podjętych przez Radę wniosków.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze, sprawozdania półroczne z wykonania planu finansowego pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 6. Informacja o realizacji funduszu sołeckiego za III kwartały br.
 7. Place zabaw na terenie Gminy Prusice- ocena stanu technicznego – informacja Burmistrza.
 8. Działalność przedszkoli na terenie Gminy – wydatki z budżetu gminy.
 9. Ocena płynności finansowej Gminy.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.,

2)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prusice

3)      podziału Gminy Prusice na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

4)      uchwalenia mpz dla terenu położonego w Prusicach w rejonie ul. Północnej.

5)      wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny na własność przez Gminę Prusice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

6)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. Chodlewko)

7)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. Wszemirów)

 1. Analiza oświadczeń majątkowych radnych oraz pozostałych osób zobowiązanych do składania oświadczeń.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                              Rady Miasta i Gminy Prusice

 

                                                                                              /-/         Zbigniew Ziomek

|