PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Dorota Leń | Czwartek 20.03.2014 aktualizacja: 08.04.2015, 14:18

                                                                 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   
„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Numer Projektu  – POIG. 08.03.00-02-185/11                                                                                             

Numer Umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-02-185/11- 00  w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej:8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu wartość całkowita projektu  1 704 197,40 zł

Wartość dofinansowania projektu  1 704 197,40 zł

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Prusice. Cel ten realizowany będzie poprzez zapewnienie dostępu do Internetu określonej grupie 80 gospodarstw domowych poprzez realizację projektu i utrzymanie dostępu do internetu przez kolejne 5 lat trwałości projektu. Liczba Beneficjentów Ostatecznych  będzie obejmowała osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, które ze względu na trudną sytuację materialną są uprawnione do pobierania dodatkowych świadczeń w ramach systemu pomocy społecznej oraz w ramach systemu świadczeń rodzinnych, a także osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

W ramach projektu zostanie wybudowana niezbędna, nowoczesna infrastruktura dzięki której zostanie zapewniony dostęp do szerokopasmowego internetu grupie Beneficjentów Ostatecznych. 

Cele szczegółowe projektu:
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 80 gospodarstw domowych, dzięki czemu uzyskają techniczną możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego,

- zapewnienie ciągłego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 80 gospodarstw domowych,

- budowa infrastruktury teletechnicznej szerokopasmowej,

- adaptacja pomieszczenia serwerowni, wraz z jej wyposażeniem w sprzęt i oprogramowanie, w celu umiejscowienia aplikacji do zarządzania projektem, zapewnienia bezpieczeńst sprzętu komputerowego grupy docelowej oraz jego identyfikacji i lokalizacji.

 


Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – etap II

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Numer Projektu  – POIG.08.03.00-02-141/12

Numer Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-141/12-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej:8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu wartość całkowita projektu  966 990,12 zł

Wartość dofinansowania projektu  966 990,12  zł

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Prusice. Cel ten realizowany będzie poprzez zapewnienie dostępu do Internetu określonej grupie 78 gospodarstw domowych poprzez realizację projektu i utrzymanie dostępu do internetu przez kolejne 5 lat trwałości projektu. Liczba Beneficjentów Ostatecznych  będzie obejmowała osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, które ze względu na trudną sytuację materialną są uprawnione do pobierania dodatkowych świadczeń w ramach systemu pomocy społecznej oraz w ramach systemu świadczeń rodzinnych, a także osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

W ramach projektu zostanie wybudowana dodatkowa niezbędna infrastruktura,  dzięki której zostanie zapewniony dostęp do szerokopasmowego Internetu grupie Beneficjentów Ostatecznych. 

Cele szczegółowe projektu:
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 78 gospodarstw domowych, dzięki czemu uzyskają techniczną możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego,

- zapewnienie ciągłego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 78 gospodarstw domowych,

- budowa infrastruktury teletechnicznej szerokopasmowej

- szkolenia dla 78 Beneficjentów końcowych projektu z zakresu podstaw obsługi komputera. 

 


 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

 

 

Gmina Prusice zaprasza do udziału w projektach:

- „Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

- „Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  - etap II”

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju   Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekty adresowane są wyłącznie do mieszkańców z obszaru gminy Prusice

Uczestnikami Projektów mogą być:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),
  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

Projekty obejmują m.in. następujące typy działań:

  • dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem odpowiednio w 80 i 78 gospodarstwach domowych,
  • opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania przez okres realizacji projektu,
  • dostarczenie usługi  bezpłatnego dostępu do Internetu przez okres  5 lat

Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania deklaracji do 18 kwietnia 2014 r.

Deklaracje uczestnictwa są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach – pokój nr 4 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach – pokój nr 5 oraz na stronie internetowej www.prusice.pl/Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

- REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

- ZAŁĄCZNIK 1 - DEKLARACJA UCZESTNICTWA

- ZAŁĄCZNIK 2 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

- ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOCHODÓW

- ZAŁĄCZNIK 4 - OPINIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

- ZAŁĄCZNIK 5 - ZAŚWIADCZENIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

|