Podsumowano projekt: „Czego Jaś się nie nauczy, Jan nie będzie umiał”

Dorota Leń | Sobota 25.10.2014 aktualizacja: 25.10.2014, 22:12
W dniu 1 października 2014 roku w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej- Multiteki w Prusicach, odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Czego Jaś się nie nauczy, Jan nie będzie umiał” – Różnorodne formy edukacji, wsparciem profilaktyki uzależnień. Projekt – współfinansowany przez Gminę Prusice – realizowany był przez Stowarzyszenie – Aktywni Lokalnie z Raszowa od lutego do października br. jako Zadanie z zakresu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Tematem przewodnim Konferencji było podsumowanie wszelkich działań prowadzonych w ramach projektu, o których opowiedziała – koordynator projektu – Prezes Stowarzyszenia Aktywni Lokalnie z Raszowa – Pani Katarzyna Stawińska.

Głównym założeniem projektu, jak i podjętych przedsięwzięć, było zaproponowanie dzieciom i młodzieży z poszczególnych placówek oświaty (przedszkola w Strupinie, Skokowej i Brzeźnie oraz szkoły działające na terenie Gminy Prusice), różnorodnych form spędzania wolnego czasu jako działań alternatywnych wobec uzależnień oraz przeprowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla młodzieży gimnazjalnej, rodziców tej grupy uczniów oraz kadry pedagogicznej, pracującej w szkołach.

W ramach projektu prowadzone były cykliczne zajęcia ruchowo – taneczne dla dzieci uczęszczających do przedszkoli w Strupinie, Skokowej i Brzeźnie. Dodatkowo odbywały się zajęcia dla dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych w Prusicach, Skokowej i Piotrkowicach – warsztaty pn. „Mały artysta” i „Z ekologią za pan brat”. Dla młodzieży gimnazjalnej przeprowadzono cykl spotkań – prelekcji w zakresie profilaktyki uzależnień.

Ponadto, dzięki współpracy z partnerem – Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Wrocławia, Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prusicach odwiedzili Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym we Wrocławiu (WrOPON) – jako wyjazdowa forma edukacyjna w zakresie profilaktyki uzależnień.

Po wysłuchaniu krótkiego podsumowania projektu, zgromadzeni goście mieli możliwość uczestniczenia w pokazie prezentacji przygotowanej przez psychologa, zarazem członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prusicach oraz specjalisty w Punkcie Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach – Panią Martę Możdżeń – Kłos. Temat prezentacji powiązany był z założeniami projektu i dotyczył „Wpływu aktywności artystycznej i ruchowej na rozwój dziecka”. Ukazał także tego typu działalność, jako alternatywne formy profilaktyki.

W trakcie spotkania, prelekcję na temat bieżącej działalności Ośrodka wygłosił również Dyrektor Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym – Pan Stanisław Grzegorskiego przedstawiając także obecnie dostępną ofertę pomocową oraz możliwość podjęcia współpracy.

Partnerami w ramach projektu byli: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Wrocławia oraz Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy. Sponsorem była Szkoła Tańca PASSION. 

 

Opracowała Jolanta Guzik

|