Otwarty konkurs na zadania publiczne ogłoszony

Dorota Leń | Środa 22.01.2014 aktualizacja: 03.02.2014, 12:16
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłosił otwarty konkurs ofert: na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice roku 2014 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pięciu zakresach w trzech zakresach: nauka, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz ekologia, ochrona środowiska i ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Termin składania ofert do 12.02.2014 roku do godz. 15.30.

 Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w 2014 roku

|