Ogłoszenie o rokowaniach - działka nr 822/26 AM-1, obręb Prusice

Dorota Leń | Wtorek 11.03.2014 aktualizacja: 11.03.2014, 23:17

GN.6840.2.5.2013/14

 OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości gminnej składającej się z działki gruntu nr 822/26 AM-1 o pow. 0,1029 ha, położonej w obrębie miasta Prusice.

 1. Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w dniach od 09.04.2013 r. do dnia 30.04.2013 r., u sołtysa miejscowości Prusice. Ponadto informacja została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.
 2. Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości gminnej odbył się dnia 04.07.2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 3. Drugi przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości gminnej odbył się dnia 19.09.2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 4. Trzeci przetarg za zbycie przedmiotowej nieruchomości gminnej odbył się dnia 16.01.2014 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości

 1. Obręb miasta Prusice.
 2. Działka gruntu niezabudowana nr 822/26 AM-1 o pow. 0,1029 ha, Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowej działki księgę zbiorową nr KW – WR1W/00041138/5.
 3. Właściciel działki – Gmina Prusice. 
 4. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną. Sąsiedztwo – osiedle domów jednorodzinnych. Uzbrojenie – wodociąg, energia, kanalizacja sanitarna.   
 5. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice – część „A” przedmiotowa działka oznaczone są w planie symbolami:

a)      Przeznaczenie podstawowe; lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

b)      Przeznaczenie dopuszczalne; lokalizacja nieuciążliwych usług o charakterze lokalnym, wbudowanych stanowiących nie więcej niż 30 % powierzchni użytku budynku mieszkalnego.

c)      Stanowisko archeologiczne; 6/77/74-28AZP – punkt osadnictwa pradzieje, punkt osadnictwa średniowiecze.     

 1. Obciążenie nieruchomości – bez obciążeń
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – bez zobowiązań   
 3. Cena wywoławcza nieruchomości – 34 061,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt jeden złotych) + obowiązujący podatek VAT.
 4. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 824,73 zł (słownie: osiemset dwadzieścia cztery złote 73/100).

10.  Wysokość zaliczki pobranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wynosi 6 812,20 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 20/100), którą należy wpłacić na konto Gminy do dnia 14.04.2014 r. nr konta 27 9583 1019 0200 1300 2002 0005. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania  albo zamknięcia rokowań. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który został wyłoniony jako nabywca nieruchomości, jest zaliczana na poczet ceny nabycia nieruchomości.  

 

 

Rokowania na zbycie nieruchomości gminnej składającej się z działki gruntu nr 822/26 obręb miasta Prusice, odbędą się w dniu 17 kwietnia 2014 r. o godz. 11;00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach (sala konferencyjna).

 

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w terminie do dnia 14 kwietnia 2014 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, pokój nr 1.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, składa się w zamkniętych kopertach i powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot. Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały poświadczone za zgodność  z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego ( nie starszy jak 2 miesiące od daty rokowań), aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.   
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w rokowaniach i nabyciu nieruchomości.
 5. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące postawę do zwolnienia z tego obowiązku.         

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

Organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, pokój nr 11, tel. 71 312 62 24 wew. 42 można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań.

 

Prusice, dnia 11.03.2014 r.

 

Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach w dniach od 11.03.2014 r. do 11.04.2014 r., u sołtysa miejscowości Prusice, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na stronie biuletynu informacji publicznej oraz na stronie gminy Prusice www.prusice.pl

                                                                                                                                              
|