OD PARTNERSTWA DO KOOPERACJI

Dorota Leń | Sobota 18.01.2014 aktualizacja: 08.04.2015, 08:19

 

Gmina Prusice testuje model MKUS


Urząd Miasta i Gminy w Prusicach od listopada 2013 roku uczestniczy wspólnie z 16 gminami i 1 powiatem z całej Polski, które testują Model Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS) w projekcie PI "Od partnerstwa do kooperacji" – Zlecanie zadań organizacjom.

Model Kontraktowania Usług Społecznych

Centrum Inicjatyw Obywatelskich jako Lider projektu wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Miasto Ustka, realizuje projekt innowacyjny testujący PI „Od partnerstwa do kooperacji”. 

Celem projektu jest wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym.

Czym jest model?

Model dotyczy zlecania zadań Organizacjom Pozarządowym przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. 


Jest to najważniejszy element współpracy między tymi sektorami, jednak wyniki badań wskazują, że dotychczasowy sposób zlecania nie jest wystarczająco satysfakcjonujący. Aby w jak najlepszym stopniu zoptymalizować  tą współpracę powołaliśmy zespół ekspertów, który opracował Model Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS), opisany w „Poradniku MKUS. Jak zlecać zadania publiczne organizacjom pozarządowym”.

PORADNIK MKUS 1 (DO POBRANIA)

PORADNIK MKUS 2 (DO POBRANIA)

Ze względu na swoją uniwersalność jest to jedyny w Polsce tak kompleksowy model. Jest on na tyle wszechstronny, że może być stosowany zarówno w małych gminach wiejskich jak i w dużych aglomeracjach.

Na czym polega testowanie?

W ramach projektu Jednostki Testujące otrzymują wsparcie obejmujące cały proces wdrażania zmiany, nad którym czuwa indywidualny doradca oraz cały zespół projektowy. Przeprowadzone zostaną m.in. spotkanie informacyjne oraz szczegółowe szkolenie dla JST i NGO, w celu wzmocnienia potencjału zarówno samorządów jak i organizacji.

Finalny poradnik, który będzie efektem naszej wspólnej pracy i doświadczeń Jednostek Testujących wysłany zostanie do wszystkich gmin w Polsce, aby każdy mógł skorzystać z wypracowanych rozwiązań. Równocześnie prowadzić będziemy intensywną kampanię informacyjną i promocyjną modelu.

Kto realizuje projekt?

Projekt PI „Od partnerstwa do kooperacji” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie z  Gminą Miasto Ustka i Uniwersytetem Warszawskim

Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2012 do 30 czerwca 2015 roku.


Gmina Prusice wśród  16 GMIN i 1 POWIATU testujących MKUS


W ramach projektu Gmina Prusice otrzyma wsparcie w postaci:

1. Spotkanie informacyjne na terenie Gminy dla osób zaangażowanych w projekt z ramienia urzędu oraz zainteresowanych organizacji pozarządowych.

2. Doradztwo dla Gminy - zostanie przydzielony indywidualny doradca, który będzie wspierał proces wdrażania modelu

3. Dwudniowe szkolenie dla osób z urzędu w celu wdrażania modelu

4. Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

5. Spotkania grup roboczych - odbywać się będą w celu wymiany doświadczeń z innymi gminami testującymi

6. Konferencje regionalne - konferencja upowszechniająca wyniki testowania

7. Wizyty studyjne - wyjazd studyjny w celu poznania dobrych praktyk

8. Ekspertyzy - każda z Gmin będzie miała możliwość skorzystania z 5 finansowanych przez CIO ekspertyz:

- badania efektywności ekonomicznej i społecznej zmiany formy realizacji zadania,

- konsultacje społeczne,

- opracowanie dokumentów regulujących, ekspertyz

- opracowanie standardów realizacji zadań,

- przeprowadzenie ewaluacji procesu zlecania zadań realizowanego w zmienionej formie.

Nad całym procesem wdrażania i testowania Modelu w gminie będzie czuwał doradca.


SPOTKANIE INFORMACYJNE W GMINIE PRUSICE - 27.11.2013 R.

W środę 27 listopada 2013 roku w Restauracji Riviera odbyło się spotkanie informacyjne w ramach projektu „Od partnerstwa do kooperacji” – Zlecanie zadań organizacjom, w którym Gmina Prusice testuje Model Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS).


SPOTKANIE Z DORADCĄ - 11.12.2013 R.

W dniu 11 grudnia 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach odbyło się spotkanie z doradcą projektu "Od partnerstwa do kooperacji" - Sandrą Tomaszewską. W spotkaniu ze strony Gminy wzięły udział przedstawiciele Referatu Funduszy Zewnętrznych - Dorota Leń oraz Monika Stankiewicz. 

Podczas spotkania ustalono przebieg realizacji projektu w Gminie Prusice, plan pracy na najbliższe miesiące w celu realizacji MKUS, a także planowano badanie sondażowe, które zostanie przeprowadzone na przełomie stycznia - lutego 2014 roku wśród organizacji pozarządowych z terenu Gminy Prusice.SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW JST

W dniach 27 i 28 stycznia 2014 roku pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach w ramach projektu "Od partnerstwa do kooperacji" będą uczestniczyć w szkoleniu dla JST. 

W pierwszym dniu szkolenia w Gminie Prusice będziemy gościć pracowników JST z Gminy Czernica, którzy również uczestniczą w tym projekcie. 

Adresaci szkolenia

Osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi, urzędnicy odpowiedzialni za zlecanie zadań oraz inne osoby zainteresowane innowacyjnym Modelem Kontraktowania Usług Społecznych.

Cele szkoleniowe

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik/uczestniczka:

Nabędzie wiedzę z zakresu obecnego stanu zlecania zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym

Nabędzie wiedzę w zakresie stanu prawnego i generalnych tendencji ilościowych w zlecaniu zadań

Nabędzie wiedzę dotyczącą Modelu Kontraktowania Usług Społecznych oraz jego narzędzi

Nabędzie umiejętności w zakresie wdrażania Modelu Kontraktowania Usług Społecznych w swoim samorządzie

Nabędzie umiejętności w zakresie stosowania narzędzi Modelu Kontraktowania Usług Społecznych

Nabierze przekonań o potrzebie wzmocnienia działań służących zwiększeniu liczby zadań zlecanych organizacjom pozarządowym

Zakres merytoryczny szkolenia

Zagadnienia związane ze zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym przez samorządy

Aktualny stan prawny dotyczący zlecania zadań publicznych

Obecny stan współpracy samorządów z organizacjami

Przesłanki do stworzenia Modelu Kontraktowania Usług Społecznych

Co to jest Model Kontraktowania Usług Społecznych

Narzędzia Modelu Kontraktowania Usług Społecznych

Wdrażanie Modelu Kontraktowania Usług Społecznych

 


SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW JST - 27.01.2014

W poniedziałek 27 stycznia 2014 roku w Restauracji Riviera w Prusicach odbyło się szkolenie dla pracowników JST z Gminy Prusice oraz z Gminy Czernica w ramach projektu „Od partnerstwa do kooperacji” – Zlecanie zadań organizacjom, w którym obie gmin są wśród 16 gmin testujących Model Kontraktowania Usług Społecznych. 

21 osobowa grupa z obu gmin szkoliła się pod okiem trenera Marcina Dadela, który uczył jak zlecać zadania publiczne organizacjom pozarządowym zgodnie z Modelem Kontraktowania Usług Społecznych. Uczestnicy mieli okazje poznać zagadnienia związane ze zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym przez samorządy, aktualny stan prawny dotyczący zlecania zadań publicznych, obecny stan współpracy samorządów z organizacjami, przesłanki do stworzenia Modelu Kontraktowania Usług Społecznych, co to jest Model Kontraktowania Usług Społecznych, narzędzia oraz Modelu Kontraktowania Usług Społecznych.

 

Wtorek 28 stycznia 2014 roku to drugi dzień szkoleń, który jest skierowany już tylko do pracowników Gminy Prusice, w ramach którego uczestnicy będą na konkretnym przykładzie opracowywać zlecanie zadań.

 


 


 

SPOTKANIE Z DORADCĄ - 27.01.2014 R.

W dniu 27 stycznia 2014 roku w Restauracji Riviera odbyło się kolejne spotkanie z doradcą projektu "Od partnerstwa do kooperacji" - Sandrą Tomaszewską. W spotkaniu ze strony Gminy wzięły udział przedstawiciele Referatu Funduszy Zewnętrznych - Dorota Leń oraz Monika Stankiewicz. 

Podczas spotkania ustalono dalszy przebieg realizacji projektu w Gminie Prusice oraz dalsze działania, zaplanowano przeprowadzenie ankiet sondażowych, a także ustalono spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

 


 

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW JST Z GMINY PRUSICE - 28.01.2014

We wtorek 28 stycznia 2014 roku odbył się drugi dzień szkoleń dla pracowników JST, tym razem z Gminy Prusice w ramach projektu „Od partnerstwa do kooperacji” – Zlecanie zadań organizacjom, w którym obie gmin są wśród 16 gmin testujących Model Kontraktowania Usług Społecznych.

 

 


 


 

DORADCA DLA GMINY PRUSICE -

Sandra Tomaszewska, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Wrocław

TEL. (71)796 30 00

sandra.tomaszewska@rcwip.pl

OSOBA OD STRONY URZĘDU MIASTA I GMINY PRUSICE ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

Dorota Leń, Referat Funduszy Zewnętrznych

TEL. 71 312 62 24 WEW.86, 603 681 755

d.len@prusice.pl CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZAJRZYJ NA STRONĘ 

www.zlecaniezadan.pl

ODWIEDŹ PROFIL GMINY PRUSICE NA STRONIE PROJEKTU

http://zlecaniezadan.pl/index/town/name/Prusice

POLUB PROFIL PROJEKTU NA FB

https://www.facebook.com/zlecaniezadan 


 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

|