O G Ł O S Z E N I E w sprawie dofinansowania do usuwania wyrobów azbestowych

Dorota Leń | Wtorek 12.11.2013 aktualizacja: 12.11.2013, 18:55
Urząd Miasta i Gminy w Prusicach informuje o możliwości dofinansowania w wysokości 85% do kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji zadania pn. „Realizacja Programu usuwania azbestu z terenu gminy Prusice w roku 2014”.

Zakres dofinansowania obejmuje: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych odebranych z terenu nieruchomości przez firmę wybraną przez Gminę w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Możliwe jest również dofinansowanie odbioru wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych.

UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachu.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

  • złożenie deklaracji przystąpienia do programu w terminie do dnia 10 stycznia 2014 roku (wzór deklaracji do pobrania w urzędzie – pok. nr 11 lub ze strony www.prusice.pl );
  • z chwilą potwierdzenia otrzymania dofinansowania podpisanie umowy cywilno-prawnej z Gminą określającej warunki realizacji i sposób finansowania prac związanych z usuwaniem azbestu;
  • załatwienia formalności związanych z dokonaniem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na realizację zamierzonych prac budowlanych.

 

Więcej informacji na temat realizacji programu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. nr 11

tel. (071) 312-62-24; wew. 38.

Pani Róża Popielarz

POBIERZ:

- DEKLARACJA (pdf)

- DEKLARACJA (doc)

|