Nowe zasady gospodarowania odpadami

Dorota Leń | Środa 24.10.2012 aktualizacja: 24.10.2012, 12:04
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), która zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zasadniczym zmianom, poprzez stopniowe wprowadzanie nowego systemu, ulegnie sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jak również sposób finansowania kosztów transportu odpadów. 

Mieszkańcy nie będą samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów – zadanie to zostało powierzone Gminie , która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą odpady od właścicieli nieruchomości i odpowiednio je zagospodaruje.

Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek uiszczania opłaty za odbiór odpadów oraz ich zagospodarowanie. Wysokość opłaty zależeć będzie od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy) opłata zależeć będzie od liczby pojemników z odpadami komunalnymi. Mieszkańcy, którzy zadeklarują chęć segregacji odpadów (segregacja- wydzielenie z odpadów zmieszanych poszczególnych grup odpadów: papier, plastik, szkło kolorowe i szkło bezbarwne) będą ponosili niższą opłatę.   

Do dnia 30 czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości muszą rozwiązać dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych w celu uniknięcia ponoszenia podwójnych kosztów. Do czasu wdrożenia nowego systemu tj. 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców prowadzony będzie na dotychczasowych zasadach.

W celu opracowania jak najlepszych rozwiązań przygotowaliśmy ankietę, którą kierujemy do wszystkich mieszkańców, jak również podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy Prusice i zwracamy się z prośbą o rzetelne jej wypełnienie.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, pok.11 lub pod nr telefonu 71 312 62 24 wew. 54  

Anna Cieśla

 

ZAŁĄCZNIKI:

- INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

- ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

- ANKIETA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

|