Nabór na stanowisko kierownika biura LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Dorota Leń | Niedziela 28.07.2013 aktualizacja: 28.07.2013, 14:42
W poniedziałek 22 lipca 2013 roku Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich ogłosił nabór na stanowisko kierownika Biura LGD. Termin składania ofert mija w poniedziałek 05 sierpnia 2013 roku.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Biura LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich” z siedzibą w Trzebnicy ogłasza z dniem 22 lipca2013r.  konkurs na stanowisko kierownika Biura LGD.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać;


Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe,

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

5) zrealizowane i rozliczone min. dwa projekty z funduszy UE (koordynator projektu),

6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

8) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, otwartość, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, kreatywność, odporność na stres, dokładność, zdolności negocjacyjne, myślenie strategiczne, umiejętność zarządzania zespołem pracowników,

9) bardzo dobra znajomość  regulacji prawnych związanych z  wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  oraz kolejnym okresem programowania, a także funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz znajomość przepisów związanych z realizacją podejścia Leader oraz znajomość dokumentu LSR,

10) bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy w zespole, zdolność do delegowania zadań,  znajomość przepisów prawa pracy, znajomość przepisów bhp,

11) posiadanie prawa jazdy.

 

Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,

2) znajomość zagadnień związanych z konstruowaniem wniosków o pomoc finansową oraz wniosków o płatność i refundację środków finansowych na projekty/operacje współfinansowane z funduszy unijnych, dokonywanie rozliczeń projektów,

3) posiadanie doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a także w organizacji szkoleń, spotkań animacyjnych, warsztatów itp.,

4) umiejętność przygotowania i sporządzania informacji, sprawozdań, raportów, wizualizacji,

5) praktyczna znajomość pracy biurowej, obsługi urządzeń biurowych, znajomość obsługi komputera, znajomość programów: MS Office, programów graficznych,

6) mile widziana znajomość komunikatywna języka angielskiego lub niemieckiego,

7) gotowość do odbywania podróży służbowych,

8) umiejętność administrowania strony internetowej,

9) realizacja projektów z PROW 2007-2013.


Warunki zatrudnienia :

- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – pełen etat, podjęcie pracy po rozstrzygnięciu konkursu. Miejscem pracy jest Biuro LGD w Trzebnicy ul. Bochenka 14, praca nie jest wykonywana w warunkach uciążliwych ani szkodliwych.

Zakres zadań ogólnych wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie, zarządzanie i administrowanie Biurem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich”, dbałość i  nadzór nad majątkiem LGD,

2) pełnienie funkcji kierownika biura w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników biura,

3) ścisła współpraca z Prezesem, Zarządem, Radą LGD oraz członkami stowarzyszenia, a także organizacjami i instytucjami mającymi cele zbieżne z celami LGD,

4) stosowanie i przestrzeganie zapisów prawa zawartych w ustawach oraz zapisów statutowych LGD, a także zapisów zawartych w wewnętrznych dokumentach organizacyjnych.


Zakres zadań szczegółowych na stanowisku:

 

· Sporządzanie wniosków o finansowanie zadań wskazanych przez Zarząd LGD.

· Sporządzanie wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem.

· Kontrola realizacji wdrażania LSR i sporządzanie okresowych raportów dla Zarządu.

· Monitoring oraz kontrola realizacji wskaźników określonych w LSR.

· Prowadzenie dokumentów z zebrań Zarządu, Rady- sporządzanie protokołów.

· Prowadzenie rejestru uchwał Zebrania Delegatów, Rady i Zarządu.

· Monitoring ważnych dla rozwoju LGD stron internetowych.

· Sporządzanie rocznych planów pracy.

· Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej LGD.

· Współpraca z mediami w celu promocji działań podejmowanych przez LGD.

· Kontakty z urzędami i instytucjami z obszaru działania LGD.

· Monitoring i prowadzenie strony internetowej LGD.

· Opracowywanie planu szkoleń pracowników.

· Udział w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia LGD.

· Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD oraz zadań zleconych przez Zarząd.


Wymagane dokumenty:

1) CV,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) list motywacyjny,

4) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),

5) dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku,

8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),

9) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kandydaci mogą dołączyć nieobowiązkowo również rekomendacje z dotychczasowej pracy oraz realizacji zadań i projektów związanych z funduszami unijnymi.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)  oraz opatrzone czytelnym podpisem kandydata.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika Biura LGD” w Biurze LGD, ul. Ks. Dz. Bochenka 14, 55-100 Trzebnica, w terminie do dnia 05.08.2013 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do Biura LGD.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w trzech etapach:                                                       

- etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na test kwalifikacyjny,

- etap II: test kwalifikacyjny sprawdzający wiedzę,

- etap III.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej LGD  www.krainawzgorz.pl  i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, przy ul. Ks. Dz. Bochenka 6. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

 

Prezes Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Katarzyna Jarczewska

|