Nabór do komisji konkursowej

Dorota Leń | Poniedziałek 21.01.2013 aktualizacja: 21.01.2013, 14:36
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice  informuje o naborze spośród organizacji pozarządowych kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w roku 2013.

Działając na podstawie art. 15 ust 2a -2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536) i na podstawie § 12  uchwały Nr XLI/259/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.,
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice zwraca się do działających w Gminie Prusice organizacji pozarządowych i podmiotów , o których mowa w art 3 ust3 w/w ustawy, które nie biorą udziału w konkursie ogłoszonym w dniu 17 grudnia 2012r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie

1)      Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2)      Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

3)      Kultura, ochrona dóbr kultury i tradycji

4)      Ekologia, ochrona środowiska i ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

5)      Działalność na rzeczy osób w wieku emerytalnym

6)      Sport

do zgłoszenia swojego przedstawiciela na kandydata na członka Komisji Konkursowej w w/w Konkursie.
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 25 stycznia  2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach – w Sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu .
W zgłoszeniu należy podać:
1)  nazwę organizacji zgłaszającej kandydata,
2)  nazwisko i imię osoby reprezentującej organizacje zgłaszanej na kandydata na członka Komisji konkursowej,          jej adres zamieszkania,
3) sposób kontaktowania się z kandydatem,
4) oświadczenie, że organizacja nie będzie składała oferty w konkursie
5) pieczęć organizacji i podpis osoby upoważnionej.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Zadaniem Komisji konkursowej będzie ocena ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie jak wyżej.

 

 - Nabór do komisji konkursowej

|