Mieszkańcu załóż PROFIL ZAUFANY w URZĘDZIE MIASTA I GMINY W PRUSICACH i korzystaj z e-usług!

Dorota Leń | Sobota 05.09.2015 aktualizacja: 15.09.2015, 21:03
Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych to jeden z efektów realizowanego partnerskiego projektu pn. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Gmina Prusice jest Liderem. Profil Zaufany już można potwierdzać w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach w Biurze Obsługi Klienta. Jednak wiele osób sobie zadaje pytanie Czym jest profil zaufany? Jak go uzyskać? Co on nam daje i jakie dzięki niemu mamy możliwości? oraz Jak działa profil zaufany? Poniżej odpowiadamy na te nurtujące pytania.

 

 

Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

(POKL.05.02.01-00-036/13)


SPOT PROMUJĄCY PROJEKT

FILM PROMUJĄCY PROJEKT

FILM DOTYCZĄCY GMINY PRUSICE 

Czym jest PROFIL ZAUFANY?

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w systemach elektronicznej administracji. Stanowi alternatywę bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym w kontakcie z administracją. Działa on podobnie jak odręczny podpis - identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Wykorzystując Profil Zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, skarg, opłat, deklaracji) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Profil Zaufany wykorzystywany jest również do uwierzytelniania obywateli w systemach e-administracji, m.in. CEIDG, ZUS, SEKAP i od 01 marca 2015 r. w portalu OBYWATEL.GOV.PL, a także jest wykorzystywany w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach.

Jakie są korzyści z posiadania PROFILU ZAUFANEGO?

• Profil Zaufany to podpis elektroniczny, który nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania czy korzystania z dodatkowych urządzeń

• Profil Zaufany jest bezpłatny

• Profil Zaufany pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych bez wychodzenia z domu

• Profil Zaufany ważny jest przez trzy lata od momentu jego potwierdzenia

Co należy zrobić aby uzyskać PROFIL ZAUFANY?

Aby uzyskać Profil Zaufany należy :

•          Założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl


•          Wypełnić i wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w postaci elektronicznej

•          W okresie 14 dni od daty przesłania wniosku, zgłosić się do Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP – do Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, Biuro Obsługi Klienta

Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu.

Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut.

 

Jak założyć Profil Zaufany na ePUAP krok po kroku:

 

 

 

Jak działa PROFIL ZAUFANY?

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel profilu zaufanego loguje się na stronie www.epuap.gov.pl,  tam wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.

 

 


 

PUNKT POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO W GMINIE PRUSICE ZNAJDUJE SIĘ POD NASTĘPUJĄCYM ADRESEM:

URZĄD MIASTA I GMINY W PRUSICACH

Rynek 1, 55-110 Prusice

Punkt Obsługi Klienta


 

Gmina Prusice zyskała 21 nowych e-usług

 

Co to jest e-usługa?

E-usługa to usługa świadczona drogą elektroniczną przez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, np. Internet, z wykorzystaniem technologii informacyjnej, której świadczenie jest zautomatyzowane i która wymaga niewielkiego udziału człowieka. 

Jak korzystać z e-usług?

Z e-usług korzysta się przez ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl  

 

NOWE E-USŁUGI W GMINIE PRUSICE:

1. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

2. Wydanie odpisów z aktu stanu cywilnego

3. Sprostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego

4. Zaświadczenie o numerze PESEL

5. Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

6. Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

7. Dopisanie do spisu wyborców

8. Dzierżawa nieruchomości

9. Jednorazowe zezwolenie na  sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych

10. Częściowa rekompensata kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym gminy

11. Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

12. Umorzenie w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej

13. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

14. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

15. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

16. Rozłożenie na raty płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

17. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

18. Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/logo miasta

19. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

20. Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

21. Wniosek do budżetu o podjęcie przez organy JST działań w zakresie realizacji zadań własnych

 DO POBRANIA:

- PLAKAT PROJEKTU

- ULOTKA

- INTSTRUKCJA

Opracowała: Dorota Leń

Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

|