Lepsze życie w czystej Gminie Prusice

Dorota Leń | Poniedziałek 15.04.2013 aktualizacja: 15.04.2013, 19:56
W niniejszym artykule pragniemy przedstawić najważniejsze informacje dotyczące tzw. „Nowego systemu gospodarowania odpadami”. Dodatkowe informacje są dostępne w prezentacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prusice.

Rada Miasta i Gminy Prusice zdecydowała się na wybór metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, niezależnie od ilości oddanych odpadów.

Opłata za wywóz i unieszkodliwianie odpadów wynosić będzie 16 zł miesięcznie/ za 1 mieszkańca lub 8 zł miesięcznie/za 1 mieszkańca, jeśli właściciele zadeklarują zbieranie odpadów w sposób selektywny. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości będzie wyliczał sam za pomocą deklaracji, mnożąc liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość*określoną w uchwale stawkę/ za 1 mieszkańca. Po złożeniu deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy wyda decyzję określającą wysokość opłaty.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, opłata naliczana będzie na podstawie wielkości odbieranego pojemnika, w tym przypadku również zastosowanie będą miały niższe stawki za zbieranie odpadów w sposób selektywny.

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami (za okres 2 miesięcy) będzie należało uiścić bez wezwania do dnia 10 sierpnia 2013 r.  Natomiast kolejne będą wnoszone za okres 2 miesięcy bez wezwania w terminie do dnia: 10 listopada, 10 stycznia, 10 marca, 10 maja,   10 lipca itp., począwszy od 10 listopada 2013 r.  Daje to możliwość planowania wpłat. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać się będzie na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

Zgodnie z ustawą, właściciel/zarządca nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć swoją nieruchomość w odpowiednie pojemniki na odpady komunalne. Natomiast odpady zbierane selektywnie (każda frakcja oddzielnie) zbierane będą np. w workach foliowych w różnorakich kolorach.

W ramach gminnego systemu będą odbierane:

 • odpady komunalne zmieszane;
 • odpady zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, metale, tworzywa sztuczne typu PET (gromadzone w odpowiednio oznakowanych workach foliowych oddzielnie dla każdej frakcji), odpady zielone;
 • odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące m.in.: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, zużyte akumulatory, opony, metale, meble i odpady wielkogabarytowe oraz przeterminowane lekarstwa odbierane będą w specjalnie utworzonym punkcie do selektywnej zbiórki odpadów).

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych- z nieruchomości zamieszkałych:

Odpady zmieszane odbierane będą z następującą częstotliwością:

 • w przypadku budynków wielolokalowych – 1 raz w tygodniu
 • w przypadku budynków jednorodzinnych – 1 raz w miesiącu

Odpady segregowane odbierane będą z następującą częstotliwością:

 • papier i tektura - 1 raz na dwa miesiące
 • szkło w tym bezbarwne i kolorowe – 1 raz w miesiącu
 • opakowania wielomateriałowe w tym z tworzyw sztucznych – 1 raz w miesiącu
 • metal – 1 raz na dwa miesiące
 • zużyte baterie i akumulatory – 1 raz na sześć miesięcy
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – według potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku
 • zużyte opony – 2 razy w roku
 • odpady ulegające biodegradacji (w tym zielone) – 1 raz w miesiącu
 • przeterminowane leki i chemikalia – 1 raz na dwa miesiące

Niestety dopiero analiza już działającego sytemu pozwoli zweryfikować, jak mieszkańcy naszej gminy podejdą do spraw gospodarowania odpadami. Koszty zaś będą wynikały przede wszystkim z ilości i rodzaju odpadów.  

Hasło:  SEGREGACJA  SIĘ  OPŁACA  nabierze większego znaczenia od 1 lipca 2013r.  Niemniej już dziś wiemy, że  w prawidłowym funkcjonowaniu całego systemu ważne będzie  zaangażowanie i współpraca  pomiędzy: Gminą – Mieszkańcami - wybranym w przetargu przedsiębiorcą – regionalną instalacją - Marszałkiem Województwa.

Wszelkie negatywne zachowania mieszkańców, niepotrzebnie będą generować dodatkowe koszty, którymi obarczani zostaną wszyscy mieszkańcy, a przy tym będą utrudniać pracę wykonawcy. Wspólnie powinniśmy uczyć się prawidłowego segregowania  i gospodarowania odpadami.

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH SYSTEMEM W GMINIE

✔ wypowiedzenie dotychczasowej umowy z firmą odbierającą odpady – tak aby termin obowiązywania upłynął najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013 r.;

✔ złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami- pierwszą deklarację należy złożyć do 30 kwietnia;

✔ kolejną deklarację należy złożyć w przeciągu 14 dni od wystąpienia zmian m.in. ilości osób zamieszkujących danych nieruchomość, danych osobowych;

✔ wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów;

✔ segregacja odpadów zgodna z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

ROLA GMINY

Gminy muszą zapewnić możliwie najlepszy system gospodarowania odpadami, przy uwzględnieniu miejscowych uwarunkowań, który umożliwi wypełnienie ustawowych obowiązków.

System powinien zapewniać:

✔ zwiększenie poziomu odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów

surowcowych (papier, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło);

✔ograniczanie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

UPOWSZECHNIENIE SEGREGACJI „U ŹRÓDŁA”;

✔ realizację zasady „zanieczyszczający płaci” – każdy wytwórca odpadów płaci za ich zagospodarowanie;

✔ poprawę stanu środowiska (brak „dzikich wysypisk”, zaniechanie praktyk spalania odpadów w piecach, ograniczanie składowania odpadów).

ZALETY:

✔ odbiór wszystkich odpadów od właścicieli nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób segregujących odpady;

✔ brak konieczności zawierania indywidualnych umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu ;

✔ przejrzyste zasady funkcjonowania systemu;

✔ eliminacja praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa stanu środowiska.

 

Szczegółowy zakres systemu został przedstawiony w przyjętych przez Radę Miasta i Gminy Prusice uchwałach, m. in.:

 1. Uchwała NR XLV/286/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice.
 2. Uchwała NR XLIX/322/13 w sprawie zmiany uchwały NR XLV/286/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.
 3. Uchwała NR XLVIII/300/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Prusice.
 4. Uchwała NR XLVIII/301/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Prusice.
 5. Uchwała NR XLVIII/302/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 6. Uchwała NR XLIX/324/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVIII/302/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice. 
 7. Uchwała NR XLVIII/299/13w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania w zamian za uiszczaną opłatę.
 8. Uchwała Nr XLIX/323/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVIII/299/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Uchwała NR XLVIII/298/13 w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

W ramach przetargu zostanie wybrany jeden przedsiębiorca odpowiedzialny na terenie Gminy Prusice za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedsiębiorca swoją należność pobierze w zamian za wykonaną usługę, określoną w przetargowej specyfikacji. Gmina w/w należność pokryje z opłat wniesionych przez mieszkańców gminy.

System gospodarki odpadami musi się bilansować, tzn. opłaty wnoszone przez mieszkańców w całości będą przeznaczone na funkcjonowanie tego sytemu i nie mogą generować dochodu gminie. Pamiętajmy jednak, że gmina nie może również dokładać do funkcjonowania systemu.

 

Opłaty wniesione przez mieszkańców, muszą zbilansować odbiór i transport odpadów, ale także:

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania;

- odzysk i unieszkodliwianie (gospodarowanie);

- obsługę administracyjną systemu.

Przedsiębiorca będzie miał również obowiązek kontrolowania i zgłaszania nieprawidłowego gospodarowania odpadami przez mieszkańców, np. gdy w deklaracji zobowiążą się do selektywnej zbiórki odpadów, a w rzeczywistości nie będą jej realizować, wówczas będzie to zgłaszane do gminy, a stawka opłaty dla danej nieruchomości ulegnie powiększeniu.

Róża Popielarz

- ZAŁĄCZNIKI:

1. WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI1

2. WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI 2

3. WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI 3

4. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE PRUSICE - PREZENTACJA

|