KOLEJNA DOTACJA NA USUWANIE AZBESTU

magdalena seredynska | Czwartek 29.05.2014 aktualizacja: 13.10.2014, 11:51
Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi do 31 grudnia 2032 r. Natomiast już dziś, produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest są zakazane pod karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Azbest to niebezpieczny materiał, używany niegdyś powszechnie w budownictwie. Z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, woda wymywa cement z płyt, odsłaniając azbestowe włókna, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Gmina Prusice decyzją Zarządu z dnia 19.02.2014 r.,  kolejny raz otrzymała 85% dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice-etap II”.

Dofinansowanie uzyskano w ramach Konkursu ogólnopolskiego „Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cz. 2 – usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

  • Łączna wartość zadania po przetargu wynosi 69 799,88 zł
  • Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz NFOŚiGW w Warszawie wynosi: 59 329,90 zł  

Dzięki dofinansowaniu, mieszkańcy gminy, którzy złożyli wnioski i podpisali umowy z Gminą Prusice, otrzymają 85% bezzwrotnej dotacji na: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, na specjalnie przystosowanych składowiskach. Dofinansowanie nie uwzględnia zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Na realizację zadania w 2014 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, od mieszkańców wpłynęło blisko 30 wniosków. W związku z czym, w tym roku z Gminy Prusice zostanie unieszkodliwionych 147,45 Mg wyrobów zawierających azbest. Gmina właśnie rozstrzygnęła przetarg, usługę realizować będzie wyspecjalizowany przedsiębiorca, w tym roku będzie to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ekotop Renata Kazibudzka ze Strzyżowa.

Termin realizacji zadania to maj- wrzesień 2014 r.

Przypomnijmy, że w 2013 roku, Gmina Prusice otrzymała na ten cel dotację w wysokości 81 916,50 , wówczas unieszkodliwieniu poddanych zostało 248,22 Mg odpadów azbestowych.

Już dziś zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości z Gminy Prusice, którzy posiadają wyroby azbestowe, do składania wniosków o dofinansowanie demontażu/ bądź odbioru zdemontowanych płyt azbestowych w roku 2015.

STRONA INTERNETOWA WFOŚIGW WE WROCŁAWIU

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Róża Popielarz

|