IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - PRUSICE

Dorota Leń | Wtorek 25.03.2014 aktualizacja: 25.03.2014, 21:48

GN.6840.7.4.2013/14

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

Zgodnie z Uchwałą  Nr XVII/89/11 Rady Miasta i Gminy Prusice   z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, Zarządzeniem Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, na podstawie art. 25 ust.1, art. 28 ust. 1, art.38 i 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zmianami) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta Gminy Prusice podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę gruntu zabudowaną.

1. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy  w dniach od 17.04.2013 r. do dnia 08.05.2013 r., u sołtysa miejscowości Prusice. Ponadto informacja została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie regionalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.       

2. Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 16.07.2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

3. Drugi przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 19.09.2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

4. Trzeci przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17.01.2014 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.                                                                                                                                                                                                                      

5. Obręb: Prusice  

6. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości 

KW- WR1W/00044197/7  Sąd Rejonowy w Trzebnicy  IV Wydział Ksiąg Wieczystych,         

Działka zabudowana nr 215/1 AM-1 o pow. 0,0957 ha  położona w obrębie miasta Prusice                        

7. Powierzchnia nieruchomości; 0,0957 ha                                                      

8. Opis nieruchomości ;

Działka zlokalizowana jest w strefie miejskiej, bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, tereny usługowo-produkcyjne. Dostęp komunikacyjny do nieruchomości dogodny – dojazd drogą utwardzoną, asfaltową. Działka częściowo zabudowana budynkiem byłego dworca kolejki wąskotorowej oraz dwoma budynkami gospodarczymi.

Budynek byłego dworca kolejki wąskotorowej, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Budowany w końcu XIX wieku, z cegły, dach 2 spadowy kryty dachówką betonową od frontu i eternitem od strony podwórza. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 200 m2, powierzchnia zabudowy 186 m2. Media: woda, energia, kanalizacja z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego. Budynek do remontu kapitalnego lub rozbiórki. Działka częściowo ogrodzona, niezagospodarowana. W podwórzu 2 budynki gospodarcze  w złym stanie technicznym.  _________________________________________________________________________

9. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z wypisem i wyrysem Nr 77/2013 z dnia 06.06.2013 r. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice – część północna, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/261/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 listopada 2012 roku (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego poz. 2800 z dnia 25 kwietnia 2013 r.) działka nr 215/1 oznaczona jest symbolem MN, U gdzie podstawowe przeznaczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa.   

Działka nr 215/1 położona jest w obrębie historycznego układu urbanistycznego miasta Prusice, ujętego w wykazie zabytków i podlegającego ochronie konserwatorskiej. Wznoszące się na w/w działce budynki stanowią obiekty zabytkowe, pochodzące z końca XIX w., figurują w wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlegają ochronie konserwatorskiej. Zarówno sposób zagospodarowania działki, jak i wszelkie inwestycje w obrębie obu budynków (wewnętrzne i zewnętrzne) podlegają uzgodnieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.

10. Cena  wywoławcza nieruchomości

71 550,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt  złotych)

___________________________________________________________________________            11. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży  na własność                                                                    

___________________________________________________________________________                                              

12. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży 

601,08 zł (słownie: sześćset jeden złotych 08/100)             

 

13. Obciążenie nieruchomości                         bez obciążeń         

14. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość               bez zobowiązań          

___________________________________________________________________________                                             

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. o godz. 10;30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach (sala konferencyjna).

15. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza w wysokości 14 310,00 (słownie: czternaście tysięcy trzysta dziesięć złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy Prusice, Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice nr 27 95831019-0200-1300-2002-0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 05.05.2014 r.

16. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. z zastrzeżeniem ,że wadium wniesione w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

17. Dodatkowo przed przystąpieniem do  przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć:

  1. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie,
  2. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie nieruchomości.
  3. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym budynków oraz o rezygnacji z wnoszenia roszczeń z tytułu rękojmi.

18. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć Przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu o godzinie 10;00.

19. Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem : umowy spółki, aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu) aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców, (w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Dz. U. Nr 16, poz. 166), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.            

20. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

21. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy. 

22. Nabywcę zobowiązuję się do pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji do sp2

23. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Sprzedający na koszt Kupującego.

24. Gminie przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

25. Gminie przysługuje prawo zamknięcia ogłoszonego przetargu bez wyłonienia nabywcy. 

26. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

27. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu a także z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, w godz. od 7;30-15;00, tel.(071) 3126224 wew. 42. 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy w dniach od 25.03.2014 r. do 25.04.2014 r. u  sołtysa miejscowości Prusice, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.   

|