IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Dorota Leń | Wtorek 05.11.2013 aktualizacja: 05.11.2013, 09:41

GN.6840.14.4.2012/13

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą  Nr XXXVI/216/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 czerwca 2012  r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, na podstawie art. 25 ust.1, art. 28 ust. 1, art. 38 ust.1 i ust. 2 oraz art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz.651 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Prusice podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych stanowiących działki gruntu niezabudowane.

1. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz u sołtysa miejscowości Skokowa w dniach od 28.08.2012 r. do dnia 18.09.2012 r. Ponadto informacja została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.

2. Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 30.11. 2012 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

3.Drugi przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 29.05.2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.  

4.Trzeci przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 08.08.2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.                          

Położenie

Nr geodezyjny

działki

Nr KW

Pow. w

ha

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Prusice

Cena

wywoławcza                         

/netto/

Wadium

Skokowa

83/17 AM-1

WR1W/000

16504/8

0,0249 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa – działka nr 83/17 leży na obszarze oznaczonym w planie symbolem MW – tereny zabudowy wielorodzinnej niskiej.

 

10 181,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych) plus obowiązujący podatek VAT

2 036,20 zł (słownie: dwa tysiące trzydzieści sześć złotych 20/100)

Skokowa

83/18 AM-1

WR1W/

00016504/8

0,0209 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa – działka nr 83/18 leży na obszarze oznaczonym w planie symbolem U2 – tereny usług komercyjnych.

9 117,00 (słownie: dziewięć tysięcy sto siedemnaście   złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

1 823,40 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia trzy  złote 40/100).

Skokowa

83/26 AM-1

WR1W/000

16504/8

0,0438 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa – działka nr 83/26 leży na obszarze oznaczonym w planie symbolem MW – tereny zabudowy wielorodzinnej niskiej.

18 903,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset trzy złote) plus obowiązujący podatek VAT.

3 780,60 zł (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 60/100)

 

 

 

5. Opis nieruchomości:

Działki przeznaczone pod zabudowę. Dojazd do działek drogą asfaltową. Sąsiedztwo – domy mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne (bloki), dworzec PKP, obiekty usługowe. Uzbrojenie – wodociąg, energia. W narożniku działek  przez nieruchomość przebiega linia telefoniczna oraz sieć wodociągowa, ponadto nad działkami przebiega napowietrzna linia energetyczna. 

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży na własność.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na przedmiotowe nieruchomości odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 r. o godz. 10;00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach, (sala konferencyjna).

 

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie gotówki na konto Urzędu Miasta i Gminy Prusice, Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice nr 27 95831019-0200-1300-2002-0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy do dnia 09.12.2013 r.  

8. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni z zastrzeżeniem ,że wadium wniesione w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

9. Dodatkowo przed przystąpieniem do  przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć:

  1. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie,
  2. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie nieruchomości.

10. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć Przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu o godzinie 10;00.

11. Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu) aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców, (w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Dz. U. Nr 16, poz. 166), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.            

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

13. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy. 

14. Nabywcę zobowiązuję się do pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości: za działkę nr działkę nr 83/17 – 379,38 zł; za działkę 83/18 – 379,38 zł; za działkę 83/26 – 379,38 zł.   

15. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina Prusice nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Prusice na koszt Kupującego.

16. Gminie przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

17. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

18. Gminie przysługuje prawo zamknięcia ogłoszonego przetargu bez wyłonienia nabywcy

19. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu a także z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, w godz. od 7;30-15;30, w każdą środę tygodnia do 17;30,  tel. 71 3126224 wew. 42. 

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach w dniach 05.11.2013 r. do dnia 05.12.2013 r. u  sołtysa miejscowości Skokowa, w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.   

|