Inspekcja Weterynaryjna informuje...

Dorota Leń | Środa 22.08.2012 aktualizacja: 22.08.2012, 20:55
W związku z ogłoszeniem przez Głównego Lekarza Weterynarii regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszky’ego w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim i lubelskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Trzebnicy przesyła ulotkę informacyjną dla hodowców trzody chlewnej z prośbą o rozpropagowanie jej wśród społeczeństwa.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Trzebnicy o korzyściach oraz konsekwencjach utworzenia regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego

 

Program zwalczania choroby Aujeszkyego jest prowadzony na terenie powiatu trzebnickiego od września 2008r. Choroba Aujeszkyego jest zwalczana w stadach świń w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń ( Dz. U. 64, poz. 397, z późn. zm.). W dniu 20 lipca br. na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce dotyczącej choroby Aujeszkyego został zamieszczony wykaz regionów wolnych w woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim i lubelskim od choroby Aujeszkyego u świń.


W związku z tym, że powiat trzebnicki nie jest jeszcze regionem wolnym od wirusa ch. Aujeszkyego, przy przemieszczaniu świń do regionów wolnych będą wymagane dodatkowe badania, co będzie utrudniać przemieszczenia między tymi regionami. Dodatkowe wymagania będą obowiązywały po upływie 30 dni od daty zamieszczenia regionów wolnych na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii. W załączeniu Powiatowy Lekarz Weterynarii przesyła ww. wykaz. W bieżącym roku jest realna możliwość uwolnienia części obszarów na terenie województwa dolnośląskiego. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Trzebnicy informuje o korzyściach oraz konsekwencjach utworzenia regionów wolnych.

Niezaprzeczalną korzyścią będzie możliwość pełnego obrotu trzodą chlewną do innych stad oraz miejsc położonych na obszarach wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego. Z kolei konsekwencją utworzenia stref wolnych w Polsce, będzie niemożność przemieszczenia świń na cele hodowli lub tuczu bez dodatkowych gwarancji(badania), z miejsc w strefie niespełniającej kryteriów do strefy wolnej od wirusa ch. Aujeszkyego .

Na podstawie obowiązującego rozporządzenia, do regionu uznanego za region wolny od wirusa Aujeszkyego, mogą być wprowadzane:

1) Świnie ze stada o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego;

2) Świnie ze stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie prowadzącym program, pod warunkiem, że świnie te przed wprowadzaniem do regionu wolnego zostały poddane przynajmniej 2 badaniom serologicznym w kierunku choroby Aujeszkyego i uzyskano ujemne wyniki badania, przy czym odstęp między badaniami powinien wynosić przynajmniej 30 dni, a drugie badanie powinno być wykonane najpóźniej 15 dni przed transportem (wysyłką); pobieraniu próbek krwi w ramach realizacji programu podlegają świnie w wieku od 12 tygodnia życia.

3)      Materiał biologiczny, pozyskany w centrum o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego;

4)      Materiał biologiczny, pozyskany w centrum o statusie stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie prowadzącym zwalczanie choroby Aujeszkyego, pod warunkiem, że jest on transportowany bezpośrednio z centrum do stada przeznaczenia.

Utworzenie stref wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego przyniesie korzyści dla budżetu państwa, ponieważ zmniejszą się koszty realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego.

ZAŁĄCZNIK:

- INFORMACJA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

 

|