INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI O ZBYCIU NIERUCHOMOŚCI - Świerzów dz. 45-3

Dorota Leń | Wtorek 25.03.2014 aktualizacja: 25.03.2014, 21:37

GN 6840.7.2014            

Zgodnie z Uchwałą  Nr LXV/440/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, na podstawie art.25 ust.1 i art.35 ust.1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zmianami), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia.

1.   Obręb: Świerzów 

2. Oznaczenie nieruchomości  wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomości               

Sąd Rejonowy w Trzebnicy – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW – WR1W/00027922/4

Działka gruntu nr  45/3 AM-1 o pow. 0,45  ha, położona w obrębie Świerzów.               

___________________________________________________________________________                                                 

3. Powierzchnia nieruchomości – 0,45 ha

4. Opis nieruchomości 

Działka niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, niezagospodarowana. Teren równy w stosunku do drogi. Media – w, e. Kształt regularny zbliżony do wielokąta nieregularnego. Sąsiedztwo – zabudowa jednorodzinna luźna, tereny niezabudowane, las. Dojazd do działki drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Lokalizacja – obrzeża wsi. 

___________________________________________________________________________    

5. Przeznaczenie nieruchomości    

Dla działki Burmistrz Miasta i Gminy Prusice w dniu 27.11.2013 r. wydał decyzję nr 76/2013  o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

_____________________________ ______________________________________________

6. Cena nieruchomości                               

 202 500,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset złotych) + podatek VAT.

 

7. Nieruchomość przeznaczony do sprzedaży na własność

 

8. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                          

385,53 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 53/100)           

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje ,że zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) pierwszeństwo w ich nabyciu z zastrzeżeniem art. 216 lit. a przysługuje osobie  ,która spełnia jeden z następujących warunków :

1/przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów ,jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35 ust.1 ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r.albo jego spadkobiercą ,jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art.35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni ,licząc od dnia wywieszenia wykazu

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu proszone są o złożenie pisemnego zawiadomienia do tut. Urzędu w terminie 6 tyg. od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości .

 

Prusice dnia 25.03.2014 r.

 

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach na okres trzech tygodni tj. od dnia 25.03.2014 r. do  dnia  15.04.2014 r., u sołtysa miejscowości Świerzów, w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej. 

Wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………………………

|