INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI O ZBYCIU NIERUCHOMOŚCI - Prusice dz. 707-17

Dorota Leń | Wtorek 25.03.2014 aktualizacja: 25.03.2014, 10:16

 GN.6840.8.1.2014                                                                            

Zgodnie z Uchwałą  Nr LXIII/413/13 Rady Miasta i Gminy Prusice  z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, na podstawie art.25 ust.1 i art.35 ust.1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 37/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie przeznaczenia do odpłatnego zbycia przez Gminę Prusice w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, podaje się do publicznej wiadomości wykaz o zbyciu przez Gminę Prusice w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej.  

Obręb : Prusice

Oznaczenie nieruchomości    Sąd Rejonowy – IV Wydział Ksiąg Wieczystych w

wg księgi wieczystej oraz                  Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr  –   KW

katastru nieruchomości                      WR1W/00044197/7

 Działka nr 707/17 AM-1 o powierzchni 0,0547 ha, położona w obrębie Prusice

___________________________________________________________________________                                                 

powierzchnia nieruchomości              0,0547 ha

 

opis nieruchomości                             Działka niezabudowana, nieogrodzona, kształt regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Media – w. e. ks. Dojazd do działki drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Lokalizacja – obrzeże miasta.  Działka jest przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej nr 510/12 obręb Prusice. 

 

przeznaczenie nieruchomości             Zgodnie z wypisem i wyrysem Nr 23/2014 z dnia 17.02.2014 r. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo wschodniej miasta Prusice zatwierdzonego Uchwałą nr LI/298/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21.03.2005 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice – część południowo wschodnia przyjętej uchwałą nr XXXIX/235/12 Rady Miasta i Gminy Prusice, działka nr 707/17 leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: U 6 – teren usług komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem U, przez co rozumie się obszar, na którym zlokalizowano obiekty wolnostojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone do wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki, zdrowia, rekreacji i sportu, bankowości, handlu detalicznego i hurtowego, rzemiosła, gastronomi oraz hotelarstwa.     

___________________________________________________________________________

cena nieruchomości                            54 700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset  złotych) + obowiązujący podatek VAT.

________________________________________________________________________        

koszty przygotowania                                   385,53 zł

nieruchomości do sprzedaży              (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 53/100)           

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje, że zgodnie z art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) pierwszeństwo w ich nabyciu z zastrzeżeniem art.216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1/przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35 ust.1 ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r.albo jego spadkobiercą ,jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni ,licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu proszone są o złożenie pisemnego zawiadomienia do tut. Urzędu w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do

publicznej wiadomości .

 

 

Prusice dnia 25.03.2014 r.

 

Wykaz został podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach na okres trzech tygodni tj. od dnia 25.03.2014 r. do dnia 15.04.2014 r., u sołtysa miejscowości Prusice,  w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej. 

Wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………………………

 

|