INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI O ZBYCIU NIERUCHOMOŚCI - Prusice dz. 707-13

Dorota Leń | Wtorek 25.03.2014 aktualizacja: 25.03.2014, 10:15

 GN.6840.8.2014                                       

          Zgodnie z Uchwałą  Nr LXIII/413/13 Rady Miasta i Gminy Prusice   z dnia

14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, na podstawie art. 25 ust.1 i art.35 ust.1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 37/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie przeznaczenia do odpłatnego zbycia przez Gminę Prusice w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, podaje się do publicznej wiadomości wykaz o zbyciu przez Gminę Prusice w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej.  

Obręb : Prusice

Oznaczenie nieruchomości    Sąd Rejonowy – IV Wydział Ksiąg Wieczystych w

wg księgi wieczystej oraz                  Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr  –   KW

katastru nieruchomości                      WR1W/00044197/7

 Działka nr 707/13 AM-1 o powierzchni 0,0132 ha, położona w obrębie Prusice

___________________________________________________________________________                                                 

powierzchnia nieruchomości              0,0132 ha

 

opis nieruchomości                             Działka niezabudowana, nieogrodzona, kształt regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Media – w. e. ks. Dojazd do działki drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Lokalizacja – obrzeże miasta.  Działka jest przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej nr 513/6 obręb Prusice. 

 

przeznaczenie nieruchomości             Zgodnie z wypisem i wyrysem Nr 23/2014 z dnia 17.02.2014 r. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo wschodniej miasta Prusice zatwierdzonego Uchwałą nr LI/298/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21.03.2005 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice – część południowo wschodnia przyjętej uchwałą nr XXXIX/235/12 Rady Miasta i Gminy Prusice, działka nr 707/13 leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: MU 2 – tereny zabudowy mieszanej, przez co rozumie się zabudowę mieszkaniową, o której mowa w pkt. 1 oraz usługi nieuciążliwe, o których mowa w § 2 pkt. 10, które nie zakłócają funkcji mieszkaniowej obszaru.  

___________________________________________________________________________

cena nieruchomości                            13 200,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście   złotych) + obowiązujący podatek VAT.

________________________________________________________________________        

koszty przygotowania                                   385,53 zł

nieruchomości do sprzedaży              (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 53/100)           

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje, że zgodnie z art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) pierwszeństwo w ich nabyciu z zastrzeżeniem art.216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1/przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35 ust.1 ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r.albo jego spadkobiercą ,jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni ,licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu proszone są o złożenie pisemnego zawiadomienia do tut. Urzędu w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do

publicznej wiadomości .

 

 

Prusice dnia 25.03.2014 r.

 

Wykaz został podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach na okres trzech tygodni tj. od dnia 25.03.2014 r. do dnia 15.04.2014 r., u sołtysa miejscowości Prusice,  w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej. 

Wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………………………

|