III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - WILKOWA WIELKA

Dorota Leń | Wtorek 10.12.2013 aktualizacja: 10.12.2013, 12:36

GN.6840.5.3.2013

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą  Nr XXIV/156/08 Rady Miasta i Gminy Prusice   z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, Zarządzeniem Nr 230/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, na podstawie art.25 ust.1, art. 28 ust. 1, art.38 i art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz.651 ze zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami)   Burmistrz Miasta i Gminy Prusice podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę gruntu niezabudowaną.

1. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy  w dniach od 17.04.2013 r. do dnia 08.05.2013 r., oraz u sołtysa w miejscowości Wilkowa. Ponadto informacja została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie regionalnej. 

2. Pierwszy przetarg  na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 16 lipca 2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 

3. Drugi przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 19.09.2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.                                  

4. Obręb :  Wilkowa Wielka  

5. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości       

KW- WR1W/00016738/7  Sąd Rejonowy IV- Wydział Ksiąg Wieczystych w Trzebnicy                

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki gruntu nr 20/1 AM-1 o pow. 0,39 ha położona  w obrębie Wilkowa Wielka.

6. Powierzchnia nieruchomości                  0,39 ha

___________________________________________________________________________ 

7. Opis nieruchomości

Działka gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Kształt nieregularny. Teren równy z poziomem sąsiadujących nieruchomości. Media – dostęp do wody, energii. Sąsiedztwo – tereny rolne, zabudowa jednorodzinna luźna.

8. Przeznaczenie nieruchomości     i sposób jej zagospodarowania

Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice wydał w dniu 31.10.2007 r. decyzję Nr GP/7331/D/100/07 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.   

9. Cena  wywoławcza nieruchomości :                      

106 876,00  zł (słownie: sto sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych) + podatek VAT.

10. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży  na własność                                                             __________________________________________________________________________                                           

11. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży

385,53 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 53/100)           

12. Obciążenie nieruchomości                 bez obciążeń         

13. Zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość  - bez zobowiązań

___________________________________________________________________________                                                              

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2014 r. o godz.10,30 w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, (sala konferencyjna).

14. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza w wysokości 21 375,20 zł.(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 20/100) na konto Urzędu Miasta i Gminy Prusice, Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice nr 27 95831019-0200-1300-2002-0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy do dnia 14.01.2014 r.

15. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni z zastrzeżeniem ,że wadium wniesione w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

16. Dodatkowo przed przystąpieniem do  przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć:

  1. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie,
  2. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie nieruchomości.

17. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć Przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu o godzinie 10;00.

18. Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu) aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców, (w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Dz. U. Nr 16, poz. 166), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.            

19. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

20. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy. 

21. Nabywcę zobowiązuję się do pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

22. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Sprzedający na koszt Kupującego.

23. Gminie przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

24. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

25. Gminie przysługuje prawo zamknięcia ogłoszonego przetargu bez wyłonienia nabywcy.

26. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu a także z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, w godz. od 7;30-15;30, tel.71 3126224 wew. 42. 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach w dniach 10.12.2013 r. do dnia 10.01.2014 r. u  sołtysa miejscowości Wilkowa Wielka, w prasie regionalnej, oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.   

|