III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - PRUSICE

Dorota Leń | Wtorek 26.11.2013 aktualizacja: 26.11.2013, 10:29

GN.6840.24.3.2012/13

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą  Nr XXVI/182/08 Rady Miasta i Gminy Prusice   z dnia 31 marca 2008  r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, oraz na podstawie art.25 ust.1, art. 28 ust. 1, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz.651 ze zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta Gminy Prusice podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych stanowiących działki gruntu niezabudowane.

1. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy  w dniach od 22.01.2013 r. do dnia 12.02.2013 r., oraz u sołtysa miejscowości Prusice. Ponadto informacja została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.

2. Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 23.05.2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

3. Drugi przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 08.08.2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Położenie

Nr działki

Pow. w

ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i

sposób  jej zagospodarowania

Cena

wywoławcza

 

Wadium

Prusice

149/7

AM-1

KW  WR1W/00038170/7

 0,1212

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Stanowi działki budowlane. Dojazd do działek drogą asfaltową. Sąsiedztwo – domy mieszkaniowe jednorodzinne, boisko sportowe, market spożywczo-przemysłowy. Uzbrojenie – wodociąg, energia, kanalizacja sanitarna

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice – część „A” działki nr 149/7 i 149/8 w obrębie miasta Prusice leżą na obszarze oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

83 628,00 zł

plus podatek VAT

16 725,60

Prusice

149/8

AM-1

KW

WR1W/00038170/7

0,0919

63 411,00 zł plus podatek VAT

12 682,20 zł

 

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży na własność.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

           Przetarg na przedmiotowe nieruchomości odbędzie się w dniu  10.01.2014  r. o godz. 11;00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach, (sala konferencyjna).

 

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza na konto Urzędu Miasta i Gminy Prusice, Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice nr 27 95831019-0200-1300-2002-0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy do dnia 07.01.2014 r.

6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Dodatkowo przed przystąpieniem do  przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć:

  1. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie,
  2. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie nieruchomości.

8. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć Przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu o godzinie 11;00.

9. Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem : umowy spółki, aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu) aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców, (w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Dz. U. Nr 16, poz. 166), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.            

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

11. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy. 

12. Nabywcę zobowiązuję się do pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości: za działkę 149/7 – 1 147,98 zł;

za działkę nr 149/8 – 1 147,98 zł 

13. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Sprzedający na koszt Kupującego.

14. Gminie przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

15. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

16. Gminie przysługuje prawo zamknięcia ogłoszonego przetargu bez wyłonienia nabywcy

17. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu a także z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, w godz. od 7;00-15;00, tel.(071) 3126224 wew. 54. 

Prusice, dnia  26.11.2013 r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Miasta i Gminy  w dniach 26.11.2013 r. do dnia 26.12.2013 r. u  sołtysa miejscowości Prusice, w prasie lokalnej, oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.   

|