III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - LIGOTKA

Dorota Leń | Wtorek 03.12.2013 aktualizacja: 03.12.2013, 10:32

GN.6840.4.3.2013

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą  Nr XXVI/180/08 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 31 marca 2008  r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, Zarządzeniem Nr 230/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Prusicach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej dla tych nieruchomości, na podstawie art. 25 ust.1, art. 28 ust. 1,art. 38 oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz.651 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Prusice podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych stanowiących działki gruntu niezabudowane.

1. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz u sołtysa miejscowości Ligotka w dniach od 09.04.2013 r. do dnia 30.04.2013 r. Ponadto informacja została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.   

2. Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 4 lipca 2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

3. Drugi przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 19 września 2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.                                                                                                                                                                                                                                        

Położenie

Nr geodezyjny

działki

Nr KW

Pow. w

ha

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Prusice

Cena

wywoławcza                         

/netto/

Wadium

Ligotka

88/8 AM-1

WR1W/000

16650/6

0,0871ha

Dla przedmiotowych działek brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice dla poszczególnych działek wydał decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

 

25 570,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) plus obowiązujący podatek VAT

5 114,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto czternaście złotych)

Ligotka

88/15 AM-1

WR1W/

00016650/6

0,1074 ha

31 529,00 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć  złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

6 305,80 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta pięć złotych 80/100).

Ligotka

88/16 AM-1

WR1W/000

16650/6

0,1074 ha

31 529,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) plus obowiązujący podatek .

6 305,80 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta pięć złotych 80/100).

 

 

3. Opis nieruchomości:

Działki przeznaczone pod zabudowę. Dojazd do działek drogą nieutwardzoną. Sąsiedztwo – osiedle domów jednorodzinnych, świetlica wiejska, plac zabaw, las. Uzbrojenie – wodociąg, energia, kanalizacja sanitarna.

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży na własność.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na przedmiotowe nieruchomości odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 r. o godz. 10;00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach, (sala konferencyjna).

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza na konto Urzędu Miasta i Gminy Prusice, Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice nr 27 95831019-0200-1300-2002-0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy do dnia 13.01.2014 r.  

6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni z zastrzeżeniem ,że wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Dodatkowo przed przystąpieniem do  przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć:

  1. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie,
  2. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie nieruchomości.

8. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć Przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu o godzinie 10;00.

9. Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu) aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców, (w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Dz. U. Nr 16, poz. 166), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.            

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

11. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy. 

12. Nabywcę zobowiązuję się do pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości: za działkę nr działkę nr 88/8 – 851,35 zł; za działkę 88/15 – 851,35 zł; za działkę 88/16 – 851,35 zł.   

13. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Sprzedający na koszt Kupującego.

14. Gminie przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

15. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

16. Gminie przysługuje prawo zamknięcia ogłoszonego przetargu bez wyłonienia nabywcy

17. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu a także z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, w godz. od 7;30-15;30, w każdą środę tygodnia do 17;30,  tel. 71 3126224 wew. 42. 

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach w dniach 03.12.2013 r. do dnia 03.01.2014 r. u  sołtysa miejscowości Ligotka, w prasie regionalnej, na stronie biuletynu informacji publicznej oraz na stronie internetowej urzędu.    

|