II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - WSZEMIRÓW DZ.34-38

Dorota Leń | Wtorek 14.01.2014 aktualizacja: 14.01.2014, 10:50

GN.6840.3.2014

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą  Nr X/57/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 maja 2011  r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, na podstawie art. 25 ust.1, art. 28 ust. 1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz.651 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Prusice podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gminnych stanowiących działki gruntu niezabudowane.

1. Wykaz nr 6840.11.2013 informujący o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży został  podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz u sołtysa miejscowości Wszemirów w dniach od 05.06.2013 r. do dnia 26.06.2013 r. Ponadto informacja została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.

Położenie

Nr działki

Nr KW

Pow.

ha

Cena wywoławcza /netto/

Wadium

Wszemirów

417/34 AM-1

WR1W/00016735/6

0,6782 ha

239 639,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych) + podatek VAT

47 927,80 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 80/100)

Wszemirów

417/35 AM-1

WR1W/00016735/6

0,6730 ha

250 318,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemnaście  złotych) + podatek VAT

50 063,60 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy złote).

Wszemirów

417/36 AM-1

WR1W/00016735/6

0,6714 ha

249 723,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote) + podatek VAT

49 944,60 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złotych 60/100)

Wszemirów

417/37 AM-1 WR1W/00016735/6

0,7074 ha

283 871,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące  osiemset siedemdziesiąt jeden złotych) + podatek VAT

56 774,20 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 20/100)

 

 

Wszemirów

417/38 AM-1 WR1W/00016735/6

0,7928 ha

294 487,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych) + podatek VAT

58 897,40 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 40/100)

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób  jej zagospodarowania: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług.

3. Opis nieruchomości:

Działki zlokalizowane są w odległości około 3 km od centrum Prusic przy drodze krajowej nr 5 (niebawem S5), 27 km od obwodnicy Wrocławskiej A4. W okolicy znajdują się: zabudowania firmy produkcyjnej Kaczmarek (elementy z betonu i żelbetonu), zabudowania firmy produkcyjnej Panda (elementy pokrycia dachów: płyty celulozowo-cementowe), użytki rolne i las oraz droga krajowa nr 5 Wrocław-Poznań. W odległości około 80 m od działek przebiega wodociąg, prąd. W drodze gminnej nr 709, sąsiadującej z działkami przeznaczonymi do sprzedaży znajduje się wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 179, poz. 1267), działki zawarte w ogłoszeniu zostały włączone do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.       

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży na własność.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Przetarg na przedmiotowe nieruchomości odbędzie się w dniu 20 lutego 2014 roku o godz. 11;00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach, (sala konferencyjna).

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie gotówki na konto Urzędu Miasta i Gminy Prusice, Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice nr 27 95831019-0200-1300-2002-0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy do dnia 17 lutego 2014 r.  

6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni z zastrzeżeniem ,że wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Dodatkowo przed przystąpieniem do  przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć:

  1. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie,
  2. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie nieruchomości.

8. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć Przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu o godzinie 11;00.

9. Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu) aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców, (w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Dz. U. Nr 16, poz. 166), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.            

10. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

11. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy. 

12. Nabywcę zobowiązuję się do pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości: za każdą działkę po 819,65 zł.

13. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina Prusice nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Prusice na koszt Kupującego.

14. Gminie przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

15. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

16. Gminie przysługuje prawo zamknięcia ogłoszonego przetargu bez wyłonienia nabywcy

17. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu a także z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, w godz. od 7;30-15;30, tel.(71) 3126224 wew. 42. 

 

Prusice, dnia 14.01.2014 r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach w dniach 14.01.2014 r. do dnia 14.02.2014 r. u  sołtysa miejscowości Wszemirów, w prasie regionalnej, oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.  

|