I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - PRUSICE

Dorota Leń | Wtorek 11.03.2014 aktualizacja: 11.03.2014, 23:22

GN 6840.4.1.2014

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Zgodnie z Uchwałą  Nr LXII/402/13 Rady Miasta i Gminy Prusice   z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, oraz na podstawie art.25 ust.1, art. 28 ust. 1, art.38 ust.1, ust. 2 i  art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz.651 ze zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)  Burmistrz Miasta Gminy Prusice podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę gruntu niezabudowaną.

1. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy  w dniach od 14.01.2014 r. do dnia 04.02.2014 r., u sołtysa miejscowości Prusice. Ponadto informacja została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej. 

2. Obręb: Prusice  

oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości 

Sąd Rejonowy w Trzebnicy  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW- WR1W/00038092/6,         

Działka gruntu nr 210, AM-1 o pow. 0,8953 ha  położona w obrębie Prusice.                        

powierzchnia nieruchomości;                                     

0,8953 ha  w tym grunty w klasach: ŁIV- 0,8280 ha, Lz ŁIV- 0,0673 ha.                                                    

opis nieruchomości ;

Działka niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, częściowo porośnięta drzewostanem – samosiejki, zagospodarowana jako łąka. Kształt nieregularny zbliżony do nieforemnego trójkąta, średnio korzystny. Teren podmokły. Sąsiedztwo – łąki, pola uprawne, rzeka Poręba. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej; ok. 3 km od centrum Prusic.    

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla rozpatrywanego  ternu działki nie ma ważnego planu miejscowego; w obowiązującym Zmiana Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prusice – II etap przyjęta uchwałą nr XXI/119/11 Rady Gminy Prusice  z dnia 15.11.2011 r w obrębie działki przewiduje: strefa oznaczona symbolem P.1.RZ – rolnicza o przewadze użytków zielonych i wód, działka częściowo zagrożona jest zalewem powodziowym, o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na sto lat (1%).

cena  wywoławcza nieruchomości

13 624,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote)

___________________________________________________________________________            nieruchomość przeznaczona do sprzedaży 

na własność                                                                   

___________________________________________________________________________                                              

koszty przygotowania                                   

nieruchomości do sprzedaży 

385,53 zł (słownie : trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 53/100)             

 

obciążenie nieruchomości                         bez obciążeń         

zobowiązania, których                  

przedmiotem jest nieruchomość               bez zobowiązań                                                         

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

           Przetarg odbędzie się w dniu   17.04.2014 r. o godz. 12;00 w Urzędzie Miasta i Gminy. Prusice (sala konferencyjna).

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza w wysokości 2 724,80 zł.(słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote 80/100) na konto Urzędu Miasta i Gminy Prusice, Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice nr 27 95831019-0200-1300-2002-0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 14.04.2014 r.

5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż 3 dni od zakończenia przetargu, z zastrzeżeniem, że wadium wniesione w pieniadzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Dodatkowo przed przystąpieniem do  przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć:

  1. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie,
  2. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie nieruchomości.

7. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć Przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu o godzinie 10;30.

8. Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem : umowy spółki, aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu) aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców, (w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Dz. U. Nr 16, poz. 166), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.            

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

10. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy. 

11. Nabywcę zobowiązuję się do pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

12. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina Prusice nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Prusice na koszt Kupującego.

13. Gminie przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

14. Gminie przysługuje prawo zamknięcia ogłoszonego przetargu bez wyłonienia nabywcy. 

15. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

16. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu a także z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz  tel.(71) 3126224 wew. 42. 

 

Prusice, dnia 11.03.2014 r.

 

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy w dniach 11.03.2014 r. do dnia 11.04.2014 r. u  sołtysa miejscowości Prusice, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na stronie biuletynu informacji publicznej oraz na stronie internetowej urzędu www.prusice.pl     

|