I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - PIOTRKOWICE

Dorota Leń | Wtorek 26.11.2013 aktualizacja: 26.11.2013, 10:24

GN.6840.17.1.2013

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą  Nr XLII/307/09 Rady Miasta i Gminy Prusice   z dnia 23 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, oraz na podstawie art.25 ust.1, art. 28 ust. 1, art.35 ust.1 i ust. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz.651 ze zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta Gminy Prusice podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę gruntu niezabudowaną.

1. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy  w dniach od 10.09.2013 r. do dnia 01.10.2013 r., oraz u sołtysa w miejscowości Piotrkowice. Ponadto informacja została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej. 

2. Obręb :  Piotrkowice  

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości                  

KW- WR1W/00016690/8  Sąd Rejonowy IV- Wydział Ksiąg Wieczystych w Trzebnicy                

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki gruntu nr 9 AM-1 o pow. 0,07 ha położona  w obrębie Piotrkowice.

opis nieruchomości

Działka zlokalizowana w centrum wsi. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Media – woda, energia. Sąsiedztwo – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna luźna, zagrodowa.  

przeznaczenie nieruchomości     i sposób jej zagospodarowania

Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjęta uchwałą nr XXI/119/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 15.11.2011 r. w obrębie w/w działki przewiduje strefę założeń dworskich, folwarcznych, parkowych i ich zespołów oznaczoną symbolem PR.1F. Działka położona jest w strefie ‘B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Strefa P1 – strefa inwestycji produkcyjno-usługowej: a) przeznaczenie podstawowe – zabudowa produkcyjna, magazynowa, składowa, usługowa, tereny infrastruktury technicznej, w tym gospodarki odpadami, tereny wydobycia złóż surowców mineralnych b) przeznaczenie uzupełniające – tereny zieleni publicznej urządzonej tereny wód powierzchniowych tereny komunikacji, tereny wód powierzchniowych i rowów. 

cena  wywoławcza nieruchomości :                           

22 694,00  zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) + podatek VAT.

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży  na własność                                                                    __________________________________________________________________________                                            

385,53 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 53/100)           

obciążenie nieruchomości                 bez obciążeń         

zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość  - bez zobowiązań

___________________________________________________________________________                                                              

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

           Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2014 r. o godz.10,00 w Urzędzie Miasta i Gminy Prusicach, (sala konferencyjna).

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza w wysokości 4 538,80 zł.(słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych 80/100) na konto Urzędu Miasta i Gminy Prusice, Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice nr 27 95831019-0200-1300-2002-0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy do dnia  07.01.2014 r.

5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni z zastrzeżeniem, że wadium wniesione w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Dodatkowo przed przystąpieniem do  przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć:

  1. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie,
  2. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie nieruchomości.

7. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć Przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu o godzinie 10;00.

8. Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu) aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców, (w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Dz. U. Nr 16, poz. 166), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.            

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

10. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy. 

11. Nabywcę zobowiązuję się do pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

12. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Sprzedający na koszt Kupującego.

13. Gminie przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

14. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

15. Gminie przysługuje prawo zamknięcia ogłoszonego przetargu bez wyłonienia nabywcy

16. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu a także z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, w godz. od 7;30-15;30, tel.71 3126224 wew. 42. 

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach w dniach 26.11.2013 r. do dnia 26.12.2013 r. u  sołtysa miejscowości Piotrkowice, w prasie regionalnej, oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.   

|