I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Dorota Leń | Poniedziałek 18.11.2013 aktualizacja: 18.11.2013, 10:14

GN.6840.16.1.2013

 

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z Uchwałą  Nr XXIX/202/08 Rady Miasta i Gminy Prusice   z dnia 9 czerwca 2008  r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, oraz na podstawie art.25 ust.1, art. 28 ust. 1 i art.35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz.651 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta Gminy Prusice podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych stanowiących działki gruntu niezabudowane.

1. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy  w dniach od 10.09.2013 r. do dnia 01.10.2013 r., oraz u sołtysa miejscowości Gola. Ponadto informacja została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.


Położenie

Nr działki

Pow. w

ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i

sposób  jej zagospodarowania

Cena

wywoławcza

 

Wadium

Gola

8/3

AM-1

KW  WR1W/00016641/0

 0,3249 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Stanowi działki budowlane. Dojazd do działek drogą nieutwardzoną. Sąsiedztwo – zabudowa mieszkaniowa luźna, grunty rolne. Lokalizacja – na krańcu wsi. Uzbrojenie – dostęp do energii, wodociągu.

Dla przedmiotowych działek Burmistrz Miasta i Gminy Prusice wydał decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

70 211,00 zł

plus podatek VAT

14 042,20

Gola

8/4

AM-1

KW

WR1W/00016641/0

0,4039 ha

78 794,00 zł plus podatek VAT

15 758,80 zł

 

 

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży na własność.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg na przedmiotowe nieruchomości odbędzie się w dniu  19.12.2013  r. o godz. 10;00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach, (sala konferencyjna).

 

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie gotówki na konto Urzędu Miasta i Gminy Prusice, Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice nr 27 95831019-0200-1300-2002-0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy do dnia 16.12.2013 r.

4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni po przetargu z zastrzeżeniem ,że wadium wniesione w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5. Dodatkowo przed przystąpieniem do  przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć:

  1. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie,
  2. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie nieruchomości.

6. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wniesienia wadium należy złożyć Przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu o godzinie 10;00.

7. Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem : umowy spółki, aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu) aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców, (w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Dz. U. Nr 16, poz. 166), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.            

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

9. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy. 

10. Nabywcę zobowiązuję się do pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości: za działkę 8/3 – 1051,38 zł;

za działkę nr 84 – 1051,38 zł 

11. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina Prusice nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Prusice na koszt Kupującego.

12. Gminie przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

13. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

14. Gminie przysługuje prawo zamknięcia ogłoszonego przetargu bez wyłonienia nabywcy

15. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu a także z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, w godz. od 7;00-15;00, tel.(071) 3126224 wew. 54. 

 

Prusice, dnia  18.11.2013 r.

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Miasta i Gminy  w dniach 18.11.2013 r. do dnia 18.12.2013 r. u  sołtysa miejscowości Gola, w prasie lokalnej, oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.   

|