DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

magdalena seredynska | Czwartek 29.05.2014 aktualizacja: 29.05.2014, 08:18
Gmina Prusice, mając na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i podłączenie do kanalizacji jak największej ilości posesji (co wynika z obowiązków mieszkańców, którym umożliwiono podłączenie się do kanalizacji) przystąpiła do Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozwalającego na budowę podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, którego nadrzędnym celem jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w terminie do 31 grudnia 2015 roku.

Gmina Prusice podpisała umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego dla 5 miejscowości w Gminie Prusice”.

Koszt całkowity projektu: 1 544 647 zł, zaś kwota dotacji to 45 %, czyli 695 091 zł, a pożyczki 45 %, czyli 695 091 zł.

Budowa podłączeń do budynków realizowana będzie na terenie Gminy Prusice w miejscowościach, w których wybudowano sieć kanalizacyjną w ramach Projektu pn.:     Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy, położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice nr UDA-RPDS.04.02.00-02-027/09-00, w ramach Priorytetu nr 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) Działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Do miejscowości tych należą: Prusice, Pietrowice Małe, Ligotka, Krościna Mała, Dębnica, Prusice.

Projekt pn.: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego dla 5 miejscowości w Gminie Prusice”, przewiduje  wybudowanie 303 szt. podłączeń budynków zaliczanych do gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej, w układzie grawitacyjnym do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,7 km, z podłączeń tych będzie korzystać około 1443 mieszkańców.

DLA KOGO WSPARCIE FINANSOWE

Program ma na celu udzielenie wsparcia finansowego mieszkańcom Gminy Prusice na podłączenie się do kanalizacji sanitarnej i zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych. Pomocą objęte zostaną zabudowane działki oraz budynki użytkowane (zamieszkałe) posiadające instalację kanalizacyjną, gdzie nie prowadzi się działalności gospodarczej.

 

RODZAJ DOFINANSOWANIA (DOTACJA I POŻYCZKA)

Program NFOŚiGW umożliwia mieszkańcom pozyskanie za pośrednictwem Gminy Prusice bezzwrotnej dotacji w wysokości do 90 % kosztów brutto wykonania podłączenia.  W tym Gmina z NFOŚiGW otrzymuje 45% dotacji oraz 45% pożyczki,  pozostałe 10% pokrywa Właściciel nieruchomości.

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego pozwoli spełnić europejskie standardy, poprawić stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz przybliżyć się do realizacji naszego podstawowego celu i zarazem obowiązku, jakim jest zapewnienie czystszego środowiska dla przyszłych pokoleń. Podłączenie dodatkowych posesji do sieci kanalizacyjnej powinno wpłynąć także korzystnie na jej efektywniejsze wykorzystanie, obniżając jednostkowe koszty eksploatacji.

 

 

Róża Popielarz

 

www.nfosigw.gov.pl

|