Budżet Gminy Prusice obfituje w inwestycje

Dorota Leń | Niedziela 23.03.2014 aktualizacja: 23.03.2014, 15:57
Gmina Prusice na 2014 rok w swoim budżecie ma zaplanowanych wiele inwestycji drogowych wraz z chodnikami, budowę i remonty świetlic wiejskich, budowę i wyposażenia placów zabaw, a także kontynuację - realizowanych w latach ubiegłych - inwestycji. O pieniądzach, płynności finansowej gminy ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Prusice Konradem Buczkiem rozmawiała Dorota Leń.

Gmina Prusice to niewielka gmina, lecz jej budżet pokazuje, jak ma wiele potrzeb i zadań do zrealizowania. W związku z tym jak się mają gminne finanse?

Konrad Buczek, Skarbnik Miasta i Gminy Prusice: – Sytuacja finansowa Gminy Prusice wygląda bardzo dobrze. Samorząd w tym roku realizuje najwięcej inwestycji w całej swojej historii, w wysokości ponad 26 mln zł. Są to w głównej mierze inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, wśród których znajduje się m.in. budowa oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych o wartości 8,6 mln zł (z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 stanowi 84,99 %), budowa czterech świetlic wiejskich: Zakrzewo – Raszowice (1 281 660,00 zł, z czego kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 500 000,00 zł), Piotrkowice (735 490,34 zł, z czego kwota otrzymanego dofinansowania z PROWu to 441 138,00 zł), Kaszyce Wielkie (całkowita wartość zadania po przetargu 699 750,00 zł) oraz Krościna Wielka (wartość kosztorysowa to ponad 565 tys. zł, a Gmina czeka na podpisanie umowy z UMWD na dofinansowanie w kwocie 150 tys. zł), II etap Budowy Gminnej Biblioteki Publicznej (1,4 mln zł), Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – etap I i etap II – 100 % dofinansowania – 2,6 mln zł, drugi etap budowy Orlika w Pawłowie Trzebnickim – 1,6 mln zł. W tym roku będą również realizowane przyłącza kanalizacyjne, których planujemy wykonać ponad 300. Mamy już zatwierdzone 1,5 mln zł na ten cel i teraz czeka nas jeszcze tylko podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie podłączeń będzie wyglądało tak, że 45 proc. wartości inwestycji to dotacja, kolejne 45 proc. to niskooprocentowana pożyczka z NFOŚ-u, natomiast 10 proc. kosztów wykonania podłączenia pokryją mieszkańcy – jeżeli np. przyłącze kosztuje 2000,00 zł, to mieszkaniec zapłaci jedynie 200 zł. W naszym budżecie mamy przewidziany również szereg inwestycji drogowych i chodników na kwotę 3,5 mln zł na terenie całej Gminy. Oprócz projektów inwestycyjnych, Gmina będzie realizowała wiele projektów miękkich, wśród nich znajduje się duży projekt pod nazwą „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” obejmujący 8 jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego, w którym My jesteśmy Liderem. Całkowita wartość projektu to 2,3 mln zł, zaś kwota dofinansowania wynosi ok. 2 mln zł. Wkład własny wszystkich samorządów to ponad 300 tys. zł., gdzie na Gminę Prusice przypada ok. 45 tys. zł.

 


 

W 2014 roku ponad 300 domostw zostanie przyłączonych do oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych

Świetlica wiejska w Zakrzewie - Raszowicach ma powstać do końca sierpnia 2014 roku

W Piotrkowicach trwa remont i przebudowa świetlicy wiejskiej

Świetlica wiejska w Krościnie Wielkiej w tym roku zostanie również wyremontowana

Jak pokazuje Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, jedną z dróg gminnych, które zostaną w tym roku przebudowane będzie droga w Krościnie Wielkiej

Nowa droga w tym roku powstanie również w miejscowości Kopaszyn

Jak zapowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice  Igor Bandrowicz już w czerwcu będzie można korzystać z nowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach. 


Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz  jest Liderem dużego projektu pod nazwą „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” obejmujący 8 jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego. 

Jak ma się sytuacja z płynnością finansową Gminy Prusice?

Konrad Buczek, Skarbnik Miasta i Gminy Prusice: – Przy tak wielu inwestycjach, wydatkach oraz przy tak dużym budżecie najważniejsze jest, że Gmina nie ma absolutnie problemów z płynnością finansową. Na bieżąco uzyskiwane są wpływy z  podatków, z dotacji i refundacji z różnych urzędów, które pozwalają nam realizować strategiczne inwestycje w Gminie Prusice.

Duże nakłady na inwestycje powodują, że samorządy muszą brać pożyczki, a co za tym idzie mają zadłużenia? Jak to wygląda w Prusicach i ile wynosi zadłużenie?

Konrad Buczek, Skarbnik Miasta i Gminy Prusice: – Zadłużenie Gminy Prusice na koniec 2013 roku wynosi jedyne 21,57 % przy wyłączeniu realizacji projektów, programów  współfinansowanych z Unii Europejskiej. Warto w tym miejscu podkreślić, że dopuszczalny wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego wynosi 60 %. Budżet na 2014 rok  zaopiniowany został pozytywnie przez instytucję nadzorującą Gminę – Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów, pożyczek i obligacji) wynosi 2,79%, wobec maksymalnego wskaźnika na 2014 rok – 10,24%. Potwierdza to, że sytuacja finansowa Gminy Prusice, przy tak proinwestycyjnym charakterze, prezentuje się na tle wymagań ustawodawcy bardzo dobrze. Chciałbym podkreślić, że budżet na 2014 rok zawiera wiele kluczowych inwestycji dla Gminy Prusice, aczkolwiek nie ma zagrożenia dla płynności finansowej naszej Gminy.

Dużo się mówi w ostatnich latach o ograniczeniu samodzielności finansowej gmin. Jak w świetle nowych regulacji ustawy o finansach publicznych wygląda sytuacja Gminy Prusice?

Konrad Buczek, Skarbnik Miasta i Gminy Prusice: – Należy zwrócić uwagę, że w 2010 roku zmienione zostały przepisy regulujące zasady obliczania poziomu zadłużenia samorządów. Obecnie wysokość długu uzależnia się od wysokości zrealizowanych przez jednostkę dochodów. To znaczy, że wyższe dochody przekładają się na większą możliwość inwestowania, a ich spadek prowadzi do ograniczenia możliwości pozyskiwania środków przez samorządy. Innymi słowy, na jednostki samorządowe nałożone zostały limity zadłużenia. Konieczna jest bardzo racjonalna i ostrożna polityka gospodarowania pieniędzmi, ponieważ przekroczenie limitu spowoduje brak możliwości uchwalenia budżetu. To rozwiązanie ma teoretycznie zapobiegać niewypłacalności samorządów, utracie długookresowej płynności i przeciwdziałać finansowaniu działalności bieżącej obcymi środkami, czyli kredytami. Stanowczo zaznaczam, że taka sytuacja w obecnej kadencji nie miała miejsca w Gminie Prusice.

Dziękuję za rozmowę

|