„BORÓWKOWA ŚCIEŻKA”

Dorota Leń | Sobota 24.08.2013 aktualizacja: 29.05.2014, 08:35
Samorząd gminy Prusice realizuje wiele inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną, ale nie zapomina się o mniejszych inwestycjach czy zadaniach, które skierowane są do aktywnych mieszkańców gminy.

Gmina Prusice decyzją zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Borówkowa Ścieżka”.

Całkowity koszt zadania wynosi 22 320 zł natomiast kwota dofinansowania przyznanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wynosi 20 000 zł, co stanowi 90 % kosztów kwalifikowalnych całego zadania. 

Przedmiotem dofinansowania będzie utworzenie ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w miejscowości Borówek.

Zadanie zakłada zagospodarowanie w sposób racjonalny wydzielonego terenu we wsi Borówek w celach edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnych. Stworzenie ścieżki edukacyjnej o tematyce przyrodniczej. Ścieżka ta ma służyć zachęceniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych do bliższego kontaktu ze środowiskiem naturalnym. Pokazanie ludziom cennych jego zasobów, stworzenie miejsca do organizowania wycieczek i warsztatów prezentujących walory środowiska i skutki jego degradacji. Podniesienie świadomości odwiedzających, m.in. w zakresie ochrony środowiska, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Jej długość wynosić będzie około 70m.

„Borówkowa Ścieżka” obejmie swym zasięgiem mieszkańców Gminy Prusice oraz mieszkańców powiatu trzebnickiego, którzy będą zwiedzać gminę. Niezwykle ważnymi odbiorcami „Borówkowej Ścieżki” są uczniowie i nauczyciele z jednostek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Prusice.

Cała terenowa infrastruktura edukacyjna, ma służyć nie tylko do odbywania lekcji terenowych, ale również do rodzinnych wędrówek pieszych, jak i rowerowych po gminie, a „Borówkowa Ścieżka” być jej centralnym punktem. Rodzice wraz ze swoimi dziećmi, będą mogli spędzić kilka godzin w miejscu pełnym atrakcji, a zarazem bezpiecznym dla swoich pociech.

Ścieżka będzie obejmowała 10 przystanków, zawierających zestawy interaktywne, tablice edukacyjne, dendrofon, ścieżkę zmysłów, krzaki borówek. Na przystankach zostaną poruszone tematy związane z przyrodą m.in. Ile czasu potrzeba na degradację środowiska?, Jakie to drzewo?, Piętrowość lasu, Ssaki leśne, Ptaki chronione, Owoce i zioła lasu.  Dodatkowym elementem będą przykłady scenariuszy zajęć, które mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia zajęć.

W projekcie nie zostały również pominięte niezbędne elementy infrastruktury terenowej tj.:

a)      Drewniane ławki- które posłużą uczniom i nauczycielom za klasę terenową. To szczególne miejsce na trasie ścieżki. Specjalnie przygotowane do prowadzenia zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu, w otoczeniu  drzewostanu liściastego i iglastego. Klasa ma być wyposażona w ławki dla ok. 30 osób. W centralnym ich punkcie umiejscowione zostanie  ognisko, co stworzy odpowiednią bazę do przeprowadzania lekcji  dotyczących zasad zapobiegania i zachowania się w czasie pożaru. A przy okazji do zjedzenia samodzielnie upieczonej kiełbaski.

b)     Drewniane kosze na śmieci

Kosze posłużą utrzymaniu czystości oraz do nauki segregacji odpadów.

c)      Drewniane stojaki na rowery 

Stojaki na rowery mają na celu zachęcenie do korzystania z tego środku lokomocji. Drewniane stojaki mają być funkcjonalne, bezpieczne i estetyczne, swoją formą wpisujące się w przyrodnicze otoczenie. Nauczyciel, czy rodzic będzie mógł zapoznać dzieci z ideą zrównoważonego transportu w nawiązaniu do sytuacji komunikacyjnej na drogach. Zajęcia mają przyczynić się do wzmożonego korzystania z rowerów i zwiększenia aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, a tym samym poprawy ich stanu zdrowia. 

 

Planowane efekty ekologiczne to m.in.:

  1. Wzrost zainteresowania ścieżkami ekologicznymi oraz chęć podziwiania otaczającej nas przyrody.
  2. Promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych Gminy Prusice poprzez umożliwienie zapoznania się z nimi bezpośrednio w terenie przez miejscową społeczność, jak też i licznych turystów odwiedzających nasz region.
  3. Zastosowanie nowych, atrakcyjnych form edukacji ekologicznej, ma wpłynąć na aktywność młodzieży szkolnej w pogłębianiu swojej wiedzy, w zakresie edukacji ekologicznej.
  4. Przedstawione na tablicach treści w połączeniu z bezpośrednim kontaktem z przyrodą i krajobrazem przyczynią się do głębszego poznania wartości przyrodniczych oraz zwiększenia wiedzy na jego temat. Dzięki tablicom edukacyjno-informacyjnym osoby odwiedzające „Borówkową ścieżkę” będą mogły samodzielnie lub z nauczycielami/rodzicami zapoznać się z cennymi elementami przyrody i krajobrazu danego obszaru. Poznają różne ekosystemy z całą złożonością ich wewnętrznych zależności i własnych powiązań.
  5. Uświadomienie turystom/ mieszkańcom gminy problemu zaśmiecania naszych terenów i zagrożeń wynikających z takich zachowań.
  6. Ponadto ciągłe dbanie przez miejscową społeczność o stan elementów ścieżki przyczyni się do zachowania atrakcyjności tego miejsca dla turystów i miejscowej ludności oraz współpracy pomiędzy ludźmi.
  7.  „Borówkowa Ścieżka” ma się przyczynić do wzmożonej aktywności w zakresie ekoturystyki, zarówno tej pieszej, jak i rowerowej.
  8. Świadome planowanie przestrzeni turystycznej, przyczyni się do zachowania walorów przyrodniczych, tym samym zapobiegnie degradacji przestrzeni i pomoże prawidłowo kierować strumień ruchu turystycznego.
  9. Ogólnodostępność „Borówkowej Ścieżki”, spowoduje, że młodzież stanie się partnerami dorosłych w walce o ochronę przyrody. Zacznie perspektywicznie myśleć o przyszłości natury, będzie przewidywać skutki swojej działalności.

 

Poniżej link:

www.wfosigw.wroclaw.pl   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

BORÓWKOWA ŚCIEŻKA ZAPRASZA

 

Róża Popielarz

|